Standardy kvality SPOD

Standardy kvality jsou souborem pravidel, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánů sociálně-právní ochrany.

Do činnosti orgánů SPOD byly zavedeny novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD"), ve znění pozdějších předpisů, (§ 9a, odst. 4) a Vyhláškou č. 473/2012, o provedení některých ustanovení zákona o SPOD (§ 6 a příloha č. 1 Vyhlášky).

Standardy kvality se týkají všech orgánů, které poskytují sociálně-právní ochranu a jsou vyjmenovány v zákoně o SPOD (§ 4, odst. 1). Patří sem krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí a Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu.  Městský úřad Varnsdorf patří mezi obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Kontrolu kvality výkonu sociálně-právní ochrany na obecních úřadech, stanovenou standardy kvality SPOD, provádí příslušný nadřízený krajský úřad. Pro Městský úřad Varnsdorf je jím Krajský úřad Ústeckého kraje.

Zveřejněné dokumenty:

1. Standard - Místní a časová dostupnost
3. Standard - Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
7. Standard - Prevence
13. Standard - Vyřízování a podávání stížností

 

Ostatní dokumenty:

2.   Standard - Prostředí a podmínky
4.   Standard - Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí
5.   Standard - Přijímání a zaškolování
6.   Standard - Profesní rozvoj zaměstnanců
8.   Standard - Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu
9.   Standard - Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte
10.  Standard - Kontrola případu
11.  Standard - Krizové a nouzové situace
12.  Standard - Dokumentace o výkonu sociálně - právní ochrany dětí
14.  Standard - Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty