Formuláře SÚ

 

Formuláře platné od 1.1.2018

Žádost o přidělení č.p./č.ev.

Ohlášení dokončení stavby

1 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

2 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

3 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

6 Žádost o vydání společného povolení

7 Oznámení záměru

16 Společné oznámení záměru
    

 

Ostatní formuláře zůstavají v platnosti, dokud nebude novelizována vyhláška č. 503/2006 Sb.

Formuláře dle novelizovaného stavebního zákona s platností od 1.1.2013

01 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby   DOC PDF

02 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území   DOC PDF

03 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území   DOC PDF

04 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků   DOC PDF

05 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu   DOC PDF

06 Žádost o společné územní rozhodnutí a stavební povolení   DOC PDF

07 Žádost o územní souhlas   DOC PDF

08 Ohlášení stavby   DOC PDF

09 Žádost o stavební povolení   DOC PDF

10 Oznámení stavebního záměru   DOC PDF

11 Oznámení užívání stavby   DOC PDF

12 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu   DOC PDF

13 Žádost o povolení předčasného užívání stavby   DOC PDF

14 Oznámení změny v užívání stavby   DOC PDF

15 Ohlášení odstranění   DOC PDF

16 Prohlášení dozora k dokončené stavbě  DOC PDF

17 Prohlášení k výkonu dozoru nad prováděnou stavbou  DOC PDF

18 Vzdání se práva odvolání  DOC PDF

19 Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením  DOC PDF

20 Žádost o ověření zjednodušené dokumentace (pasport stavby)  DOC PDF

21 Žádost o povolení výjimky z OTP na výstavbu  DOC PDF

22 Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby  DOC PDF

23 Žádost o vyjádření / souhlas podle §15   DOC PDF

24 Žádost o územně plánovací informaci  DOC PDF