Formuláře SÚ

 

Formuláře platné od 1.1.2018

 

Žádost o přidělení č.p./č.ev.

Ohlášení dokončení stavby

Čestné prohlášení o provedení stavby

 

1 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

2 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

3 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

4 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

5 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 

6 Žádost o vydání společného povolení

7 Oznámení záměru

8 Ohlášení stavby

9 Žádost o stavební povolení

10 Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

12 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

13 Žádost o povolení předčasného užívání stavby

14 Oznámení změny v užívání stavby

15 Ohlášení odstranění 

16 Společné oznámení záměru
    

 

Ostatní formuláře zůstavají v platnosti, dokud nebude novelizována vyhláška č. 503/2006 Sb.

Formuláře dle novelizovaného stavebního zákona s platností od 1.1.2013

 

17 Prohlášení k výkonu dozoru nad prováděnou stavbou  DOC PDF

18 Vzdání se práva odvolání  DOC PDF

19 Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením  DOC PDF

20 Žádost o ověření zjednodušené dokumentace (pasport stavby)  DOC PDF

21 Žádost o povolení výjimky z OTP na výstavbu  DOC PDF

22 Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby  DOC PDF