Formuláře SÚ

 

Formuláře platné od 01.01.2018

 

Žádost o přidělení č.p./č.ev.

Ohlášení dokončení stavby

Čestné prohlášení o provedení stavby

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí dle zákona č. 50/1976 Sb.

 

1 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - DOC, PDF

2 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - DOC, PDF

3 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - DOC, PDF

4 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků - DOC, PDF

5 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - DOC, PDF

6 Žádost o vydání společného povolení - DOC, PDF

7 Oznámení záměru - DOC, PDF

8 Ohlášení stavby - DOC, PDF

9 Žádost o stavební povolení - DOC, PDF

10 Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - DOC, PDF

12 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - DOC, PDF

13 Žádost o povolení předčasného užívání stavby - DOC, PDF

14 Oznámení změny v užívání stavby - DOC, PDF

15 Ohlášení odstranění - DOC, PDF

16 Společné oznámení záměru - DOC, PDF

17 Prohlášení k výkonu dozoru nad prováděnou stavbou  DOC PDF

18 Vzdání se práva odvolání  DOC PDF

19 Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením  DOC PDF

20 Žádost o ověření zjednodušené dokumentace (pasport stavby)  DOC PDF

21 Žádost o povolení výjimky z OTP na výstavbu  DOC PDF

22 Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby  DOC PDF

23 Žádost o územně plánovací informaci  PDF

 

Územní plán