Zákony

Odbor životního prostředí vykonává státní správu podle těchto zákonů:

zákon 185/2001 Sb. ve znění pozdějších novel, Zákon o odpadech
příslušnost stanovena v §71 písmeno h)
činnosti například:
§79 (1) b)- udělování souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady do 100 tun/rok
§79 (1) c)- vedení a zpracování evidence odpadů
§79 (1) d)- kontroly dodržování předpisů v oblasti odpadů
§79 (3) - vydávání vyjádření ke stavebnímu řízení, změnám výroby a podobně
§66 (5) - ukládání pokut

zákon 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
příslušnost podle §27
činnosti například:
§11 – vydává závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší
§17 - vedení evidence dokladů o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10-300 kW včetně
§22 - kontrolní činnost a ukládání nápravných opatření
§23, §25 - ukládání pokut

zákon 449/2001 Sb. ve znění pozdějších novel, Zákon o myslivosti
příslušnost podle §60
činnosti například:
§35 (6)- ustanovení a odvolávání mysliveckých hospodářů
§36 - evidence plánů mysliveckého hospodaření v honitbě a kontroly jeho dodržování
§9 (4) – povolování hromadných akcí
§9 (3) - vyhlašování omezení vstupu do honitby
§49 - vydávání zúčtovatelných plomb
§18 a §29- rozhodování o uznání honiteb
§20 – registrace honebního společenstva
§63 a §64 - ukládání pokut

zákon 289/1995 Sb. ve znění pozdějších novel, Lesní zákon
příslušnost podle §48
činnosti například:
§3 - prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa
§29 - povolování těžby uznaných stromů
§38 - ustanovení lesní stráže
§14 - vydávání vyjádření k územním řízením v lese či do 50 m od okraje lesa
§17 - rozhodování o odnětí lesních pozemků "plnění funkcí lesa" do výměry 1 ha
§19 - vydávání dočasného zákazu vstupu do lesa
§51 - ukládání nápravných opatření a pokut

zákon 99/2004 Sb. ve znění pozdějších novel, Zákon o rybářství
příslušnost podle §20
činnosti například:
§13 (8) - vydávání a evidence rybářských lístků
§14 - ustanovení a evidenci členů ryb. stráže a vystavování průkazů rybářské stráže

zákon 334/1992 Sb. ve znění pozdějších novel, Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
příslušnost podle § 13, působnost §14 a 15
činnosti například:
§9 - udělování souhlasu s vynětím půdy ze ZPF
§22 - rozhodování o odvodech za vynětí
§5 - vyjadřování se k územnímu řízení
§1 (4) - rozhodování v pochybnostech zda jde o ZPF
§20 - ukládání nápravných opatření a pokut

zákon 114/1992 Sb. ve znění pozdějších novel, Zákon o ochraně přírody a krajiny
příslušnost podle §75, působnost stanovená v §76, §77
činnosti například:
§8, §9- povolování kácení stromů
§46 - vyhlašování památných stromů
§6 - registrace Významných krajinných prvků
§88 - ukládání pokut
§63 – souhlas se zřizováním účelových komunikací a stezek

zákon 246/1992 Sb. ve znění pozdějších novel, Zákon o ochraně zvířat proti týrání
příslušnost podle §24
činnosti například:
§28 - prošetřování přestupků proti tomuto zákonu a případů týrání zvířat
§27 - ukládání pokut

zákon 254/2001 Sb. ve znění pozdějších novel, Zákon o vodách
příslušnost §104 a §106
činnosti například:
§15 - stavební řízení na vodní díla
§8 - vydávání povolení k nakládání s vodami
§18 - vyjadřování se ke stavebnímu řízení
§6 - omezování obecného nakládání s vodami
§19 - vedení vodoprávní evidence
§40 - řízení prací při haváriích
§124 - ukládání pokut
zákon 274/2001 Sb. ve znění pozdějších novel, Zákon o vodovodech a kanalizacích
činnosti svěřené vodoprávnímu úřadu
zákon 183/2006 Sb. ve znění pozdějších novel, Stavební zákon