Czechpoint

Kontaktní místo

Městský úřad Varnsdorf, podatelna, Nám. E. Beneše 470, kancelář č. 22
Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, T. G. Masaryka 1838, kancelář č. 7, 27 a 31

Úřední hodiny:
Pondělí 8:00-17:00
Úterý 8:00-15:30
Středa 8:00-17:00
Čtvrtek Zavřeno
Pátek 8:00-14:30

Datové schránky

• Žádost o zřízení datové schránky
Žadatel předloží doklad totožnosti. Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.
Poplatek: datová schránka je zřízena zdarma
• Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
V případě ztráty, nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti.  Pro tuto osobu jsou poskytnuty nové přihlašovací údaje, tedy nové přístupové  jméno a heslo.

Další služby poskytované v agendě ISDS (Informační systém datových schránek)
Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky
Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových
Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do datové schránky
Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO
Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO

Autorizovaná konverze na žádost - převod z listinné do elektronické podoby

Zákazník si přinese listinu, kterou chce konvertovat
Předání konvertovaného dokumentu:
Konvertovaný dokument se bude vydávat jedním z těchto dvou způsobů:
a) na CD/DVD (úředník vydá konvertovaný dokument na CD/DVD)
b) prostřednictvím Modulu Úschovna (žadateli je předán identifikátor - lístek), který žadatel použije k vyzvednutí konvertovaného dokumentu na webovém rozhraní modulu Úschovna http://www.czechpoint.cz/uschovna.
Poplatek: 30,- Kč za stránku

Autorizovaná konverze na žádost – převod z elektronické do listinné podoby

Konvertovaný dokument se bude načítat jedním z těchto dvou způsobů:
a) z CD/DVD (úředník načte konvertovaný dokument z CD/DVD)
b) prostřednictvím Modulu Úschovna- v tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.
Předání konvertovaného dokumentu
Konvertovaný dokument se bude vydávat v listinné podobě s ověřovací doložkou.
Poplatek: 30,- Kč za stránku

Katastr nemovitostí

Obdržíte: částečný nebo úplný výpis z katastru nemovitostí
Výpis je vystaven na počkání
Co musíte předložit: Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana  50,- Kč.
Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana  50,- Kč.
O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. Žadatel tedy musí znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana  50,- Kč.

 

Obchodní rejstřík

Obdržíte: platný nebo úplný výpis z obchodního rejstříku
Úplný výpis obsahuje všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy. Výpis platných obsahuje informace o firmě k aktuálnímu datu.
Výpis je vystaven na počkání
Co musíte předložit: IČ – identifikační číslo subjektu
Kdo může žádat: není ověřována totožnost žadatele
Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

 

Živnostenský rejstřík

Obdržíte: výpis ze živnostenského rejstříku
Výpis je vystaven na počkání
Co musíte předložit: IČ – identifikační číslo podnikatele/fyzické osoby nebo právnické osoby
Kdo může žádat: není ověřována totožnost žadatele
Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

Rejstřík trestů

Obdržíte: úplný výpis z evidence Rejstříku trestů
Výpis je vystaven na počkání
Kdo může žádat a co musíte předložit:
1. osoba, které se výpis z evidence Rejstříku trestů týká, předloží platný průkaz totožnosti a musí mít přidělené rodné číslo
2. zmocněnec předloží úředně ověřenou plnou moc osoby, které se výpis z evidence Rejstříku trestů  týká, a svůj platný průkaz totožnosti
Pokud nebude moci být žádost osoby vyřízena elektronicky, spadne žádost do manuálního zpracování a občan si ji může vyzvednout cca po 30 minutách nebo v jiný pracovní den.
Poplatek: 100 Kč za úplný výpis z evidence Rejstříku trestů

 

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)

Prostřednictvím Czech POINTtu lze zaslat:
• ohlášení živnosti
• ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku
• žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Správní poplatek:
Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání, přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání - 1.000,- Kč
Další ohlášení živnosti, přijetí další žádosti o koncesi, změna rozhodnutí o udělení koncese, vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost - 500,- Kč
Vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny - 100,- Kč
Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona - 50,- Kč

Výpis z  bodového hodnocení řidiče

 

Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.
Obdržíte: Výpis bodového hodnocení řidiče
Výpis je vystaven na počkání
Co musíte předložit: občanský průkaz nebo cestovní pas, zákazník musí mít přiděleno rodné číslo
Jako podpůrný doklad: řidičský průkaz
Kdo může žádat: osobně nebo zmocněnec na základě  úředně ověřené plné moci
Poplatek: 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další i započatou stranu

 

Vydání ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Obdržíte: Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis je vystaven na počkání
Co musíte předložit: IČ – identifikační číslo subjektu
Kdo může žádat: není ověřována totožnost
Poplatek: 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další i započatou stranu

 

Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Žadatel obdrží: Oprávnění k přístupu k modulu autovraky Informačního systému odpadového hospodářství. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.
Vydání přístupových údajů do MA ISOH je na základě:
• identifikace provozovatele -  nutné vědět identifikační číslo organizace,
• identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti,
• plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.
Na Czech POINTu lze  provést:
• registraci a vydání přístupových údajů,
• změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,
• vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.
Kdo může žádat: statutární zástupce organizace s průkazem totožnosti
Poplatek: 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další i započatou stranu

Insolvenční rejstřík

Obdržíte: výpis z insolvenčního rejstříku
Výpis je vystaven na počkání
Co musíte předložit: v rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů, a to podle identifikačního čísla organizace ( hledání příslušné organizace) nebo podle osobních údajů ( konkrétní osoba).
Kdo může žádat: není ověřována totožnost žadatele
Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku
 
Více informací přímo na pracovištích CzechPoint nebo na www.czechpoint.cz

Související články:
Pracoviště Czech POINT zahajuje provoz
Varnsdorfský Czech POINT vydal 100. výpis
Czech POINT se rozšiřuje