Občanské průkazy

Foto - portrét

Alena Bošková

občanské průkazy a cestovní doklady
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 211

Název životní situace

Občanské průkazy

Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

 Vydávají se tyto typy občanských průkazů:

 • Občanský průkaz (obsahující strojově čitelnou zónu, 2D kód, kontaktní elektronický čip a nosič dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje)
  - občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let,
  - občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let,
  - občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let.
   
 • Dočasný občanský průkaz (neobsahující strojově čitelnou zónu, 2D kód, kontaktní elektronický čip a nosič dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje)
  - s dobou platnosti na 5 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události,
  - s dobou platnosti na 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o vydání občanského průkazu se podává vždy osobně. K podání žádosti o vydání občanského průkazu nelze zmocnit jinou osobu. Žádá osoba, která má povinnost nebo právo mít občanský průkaz. Za osobu mladší 15 let žádá její zákonný zástupce (rodič), poručník opatrovník, pěstoun, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Za osobu starší 15 let, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník. Za osobu starší 18 let, které brání duševní porucha právně jednat, může jednat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Žádost o vydání občanského průkazu (včetně občanského průkazu ve zrychleném režimu do 24 hod. nebo do 5 pracovních dnů) lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na Ministerstvu vnitra v Praze.

Občanský průkaz vydávaný ve lhůtě 30 dnů - převezme občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost

- lze za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti.

Občanský průkaz vydávaný ve zrychleném režimu v pracovních dnech do 24 hodin lze převzít pouze na Ministerstvu vnitra.

Občanský průkaz vydávaný ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost nebo na Ministerstvu vnitra.

- občanský průkaz občan převezme osobně.

- za dítě mladší 15 let převezme zákonný zástupce anebo například pěstoun, poručník apod. za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník.

- za občana staršího 18 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Požádáním o vydání občanského průkazu.

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen osobně se podepsat na žádost o vydání občanského průkazu před úřední osobou digitalizovaným podpisem pro účely uvedení jeho podpisu v občanském průkazu. Digitalizovaným podpisem se rozumí vlastní rukou provedené písemné vyjádření vlastního jména, popřípadě jmen, a příjmení, popřípadě pouze příjmení, na podpisové zařízení. Digitalizovaný podpis žadatele se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tuto skutečnost uvede v žádosti.

Při podání žádosti se pořídí biometrické údaje žadatele o vydání občanského průkazu. Podací místo pořízené zobrazení obličeje žadatele digitalizuje pro účely jeho vedení v informačním systému evidence občanských průkazů (dále jen „evidence občanských průkazů“) a uvedení podoby žadatele v občanském průkazu.

V případě žadatele o vydání občanského průkazu mladšího 12 let se pořídí pouze zobrazení obličeje. Podací místo uvede tuto skutečnost v žádosti o vydání občanského průkazu. Věty první a druhá se použijí obdobně v případě žadatele o vydání občanského průkazu, u něhož je fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou.

Podanou žádost o občanský průkaz již nelze vzít zpět!

Na které instituci životní situaci řešit?

Požádat o vydání občanského průkazu může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf.

 • referentka Alena Bošková, e-mail: alena.boskova@varnsdorf.cz, tel.: 417 545 211, 417 545 225

Úřední hodiny:

Pondělí 08:00 - 17:00 hod.
Úterý 08:00 - 15:30 hod.
Středa 08:00 - 17:00 hod.
Pátek 08:00 - 14:30 hod.

Před skončením platnosti občanského průkazu, při ztrátě, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu, dále pak při změně místa trvalého pobytu, změně jména nebo příjmení, uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství, rozvodu manželství nebo zrušení registrovaného partnerství.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. V případě podání žádosti o občanský průkaz žadatel předloží dosavadní platný občanský průkaz, případně již neplatný občanský průkaz. Pokud nemůže dosavadní občanský průkaz předložit, předloží jiný doklad totožnosti, rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz (doklady musí být také platné).

V případě podání žádosti o dočasný občanský průkaz předloží vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu a dvě fotografie.

K žádosti o vydání prvního občanského průkazu je třeba předložit:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.

K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit:

 • dosavadní občanský průkaz,
 • nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji  vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,

Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, je třeba předložit vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu, dvě fotografie, a doklady stanovené zákonem, popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, předloží požadované doklady. Občan nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, jelikož žádost o podání občanského průkazu je vedena pouze v elektronické podobě. K podání žádosti nelze zmocnit žádného zmocněnce, žádost nelze zaslat elektronicky do datové schránky ani emailem a nelze využít digitální fotografii zaslanou profesionálním fotografem či digitální fotografii z databáze již vydaných osobních dokladů.

Žádost o vydání dočasného občanského se podává na originálním tiskopise. Tiskopisy jsou k dispozici v budově Městského úřadu Varnsdorf, T. G. Masaryka 1838, kancelář č. 32 a na webových stránkách Ministerstva vnitra.                                                                                                                                                                                  

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

 • Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 100 Kč,
 • vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 200 Kč,
 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 200 Kč,
 • poskytnutí součinnosti při správě státní dat pro elektronické využití občanského průkazu úřadem obce s rozšířenou působností - 100 Kč,
 • z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 Kč.

 

Občanské průkazy - vydání ve zkrácených lhůtách

Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (MV), vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV - viz tabulka níže.

 
  Vydání do 24 hodin v pracovních dnech Vydání do 5 pracovních dnů
Občan starší
15 let
MV -> MV = 1 000 Kč
ORP (500 Kč) -> MV (500 Kč) = 1 000 Kč
MV -> MV = 500 Kč
ORP (250 Kč) -> MV (250 Kč) = 500 Kč
ORP -> ORP = 500 Kč
Občan mladší
15 let
MV -> MV = 500 Kč
ORP (250 Kč) -> MV (250 Kč) = 500 Kč
MV -> MV = 300 Kč
ORP (200 Kč) -> MV (100 Kč) = 300 Kč
ORP -> ORP = 300 Kč

Správní poplatek za vydání občanského průkazu se hradí v hotovosti nebo platební kartou při podání žádosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?  

 • Do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
 • ve zrychleném řízení do 24 hodin v pracovních dnech ode dne podání žádosti s vyzvednutím na Ministerstvu vnitra, přičemž ve dnech pracovního klidu lhůta neběží,
 • do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra

Dočasný občanský průkaz:

 • do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů. Odvolání nemá odkladný účinek.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Práva a povinnosti jsou uvedeny v § 37 a 38 zákona o občanských průkazech. Přestupky na úseku občanských průkazů řeší § 65 a 66 téhož zákona.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, Alena Bošková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02.08.2021

Popis byl naposledy aktualizován

23.08.2022