Občanské průkazy

Foto - portrét

Alena Bošková

občanské průkazy a cestovní doklady
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 211
Foto - portrét

Andrea Holenda Šustrová

občanské průkazy a cestovní doklady
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 225

Název životní situace

Občanské průkazy

Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Typy občanských průkazů:

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji se vydávají občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let a občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let. Občan si může zvolit, zda požádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů se vydávají:
 • s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji,
 • s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,
 • s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání občanského průkazu žádá:
 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven,
 • za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Splněním všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Požádáním o vydání občanského průkazu.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Požádat o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf,

referentka Alena Bošková, e-mail: alena.boskova@varnsdorf.cz,
referentka Renáta Parkmanová, DiS., e-mail:  renata.parkmanova@varnsdorf.cz

tel.: 417 545 211, 417 545 225

Úřední hodiny:

Pondělí, středa    8:00 – 17:00
Úterý                   8:00 – 15:30
Pátek                   8:00 - 14:30

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji podána, vyřizuje žádost s využitím údajů vedených v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů, popřípadě v agendovém informačním systému evidence cestovních dokladů. Při vyřizování žádosti se současně pořídí digitalizovaná podoba občana; součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Pro tyto účely lze použít digitální fotografii pořízenou fotografem, která byla bezodkladně po jejím pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra. Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem.

K žádosti o vydání prvního občanského průkazu je třeba předložit:
 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.
K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit:
 • dosavadní občanský průkaz,
 • nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu a další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
 • žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu. Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.
Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, je třeba předložit vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu, dvě fotografie, a doklady stanovené zákonem, popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu. Úředník pořídí digitalizovanou podobu občana a žádost vytiskne. Formuláře žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů jsou k dispozici u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - 500 Kč
 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 1 měsíc - 100 Kč
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR - 100 Kč
 • Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50 Kč
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 Kč
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100 Kč
 • Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu (BOK) - 100 Kč

Místo podání žádosti a předání hotového dokladu

Žádost o občanský průkaz lze podat u jakéhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v případě podání žádosti o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě (do 5 pracovních dnů nebo v pracovních dnech do 24 hodin), žádost lze podat i u Ministerstvu vnitra, občanských průkaz vydaný ve zkrácené lhůta do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra. Občanský průkaz si občan převezme u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost podána. V případě, že si občan žádá převzít nový občanský průkaz u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než u kterého byla žádost podána, podléhá předání dokladu zaplacení správního poplatku 100 Kč. Správní poplatek občan hradí u předávajícího úřadu. Místo převzetí se určuje při podání žádosti a není možné ho později změnit. 

Lhůta pro vystavení občanského průkazu

 • do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • do 15 kalendářních dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – žádost o vydání OP bez strojově čitelných údajů
 • ve zkrácené lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech nebo do 5 pracovních dnů ode dne podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo Ministerstva vnitra

Správní poplatky na úseku občanských průkazů u občana staršího 15 let:

 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneužitý – 100 Kč
 • OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1,3 a 6 měsíců – 100 Kč
 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z jiného osobního důvodu – 200 Kč
 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu – 200 Kč
 • odblokování bezpečnostního osobního kódu (BOK) – 100 Kč.
 • převzetí OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti (jiný obecní úřad, než místo podání) – 100 Kč

OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 24 hodin:

 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 1000 Kč
 • podání u obecního úřadu – 500 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč

OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů:

 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč
 • podání a převzetí u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 500 Kč
 • podání u obecního úřadu – 250 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 250 Kč

Správní poplatky na úseku občanských průkazů u občana mladšího 15 let:

 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem – 50 Kč
 • převzetí OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti (jiný obecní úřad, než místo podání) – 100 Kč

OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 24 hodin:

 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč
 • podání u obecního úřadu – 250 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 250 Kč

OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů:

 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 300 Kč
 • podání a převzetí u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 300 Kč
 • podání u obecního úřadu – 200 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 100 Kč

Správní poplatek za vydání občanského průkazu se hradí v hotovosti nebo platební kartou při podání žádosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?  

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s čipem se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nesplněním povinností uvedených v zákoně o občanských průkazech se občan dopouští přestupku.

Přestupky jsou upraveny v ustanovení § 16a zákona o občanských průkazech.

Podle tohoto ustanovení se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že:
a) poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3 zákona o občanských průkazech,
b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) zákona o občanských průkazech,
d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,
e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,
f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
g) ani po opakované výzvě se nedostaví k provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu nebo tyto úkony neprovede,
h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů,
i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,
j) požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,
k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle § 15a odst. 2 zákona o občanských průkazech,
l) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 let,
m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,
n) prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil,
o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo
p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.

Za přestupek podle písm. a) a n) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek podle písm. b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle písm. o) a p) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních agend a obecní živnostenský úřad, Alena Bošková a Renáta Parkmanová, DiS.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.01.2021

Popis byl naposledy aktualizován

15.01.2021