Opatření souhlasu k užití díla (licence) před užitím chráněného hudebního díla při veřejné produkci od příslušných kolektivních správců – OSA, Intergram.

Název životní situace

Opatření souhlasu k užití díla (licence) před užitím chráněného hudebního díla při veřejné produkci od příslušných kolektivních správců – OSA, Intergram.

Základní informace k životní situaci

Každý uživatel chráněného hudebního díla je povinen opatřit si předem od nositele práv souhlas k užití díla (licenci) a zaplatit za užití díla autorskou odměnu (povinností každého pořadatele hudební produkce a každého uživatele hudebního díla reprodukovaného prostřednictvím technických zařízení je požádat o souhlas k užití chráněných autorských děl a povinnost zaplatit domácím a zahraničním autorům odměnu za užití hudebních děl).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Uživatelé hudebních děl (pořadatelé sportovních a kulturních akcí, tanečních zábav, plesů, diskoték, koncertů festivalů, mód. přehlídek aj. veřejných produkcí), ale také provozovatelé veřejnosti přístupných podniků (např. restaurací, kin, prodejen, kadeřnictví, výstavišť, zábavných podniků – kolotoče, trhy, poutě).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Zaslat příslušnému správci (OSA, Intergram) před užitím díla žádost, na jejímž základě je pak uzavřena licenční smlouva.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Vyzvednout žádost na Odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf nebo v elektronické podobě na www.osa.cz, www.intergram.cz

Ve které instituci životní situaci řešit?

OSA - Ústí nad Labem, Dvořákova 2, 400 01 Ústí nad Labem, tel.. 220 315 770
       - Havlíčkův Brod, Čechova 3812, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: 220 315 000

Intergram - Na Poříčí 27, 110 00 Praha1, tel.: 224 819 072 (4)

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

OSA Ústí nad Labem, Dvořákova 3134/2, 400 01 Ústí nad Labem, tel.. 220 315 770 nebo Havlíčkův Brod, Čechova 3812, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: 220 315 000, 10 dnů před uskutečněním první plánované produkce.

Intergram - Na Poříčí 27, 110 00 Praha1, tel.: 224 819 072 (4) (reprodukovaná hudba)

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Vyplněnou žádost o svolení k užití hudebních děl – možno zaslat poštou na shora uvedenou adresu OSA, resp. Intergram.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Žádost o svolení k užití hudebních děl s textem nebo bez textu autorů zastupovaných OSA a žádosti (několik typů) Intergram je možné vyzvednout na Odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf nebo v elektronické podobě na www.osa.cz, www.intergram.cz

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Dle uzavřené licenční smlouvy.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Dle uzavřené licenční smlouvy.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 121/20000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Dle uzavřené licenční smlouvy.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Přestupek podle § 32, zákona 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Trestný čin podle § 152 zákona 140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zákaz užití podle § 101 odstavec 6, zákona č. 121/2000 o právu autorském

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Odbor školství, kultury a tělovýchovy, Trebatická Jiřina.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31. 1. 2007

Popis byl naposledy aktualizován

8.2.2011