Odbor životního prostředí

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 08:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
Úterý 08.00 - 11:30 | 12:30 - 15:30 
Středa 08:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 08:00 - 11:30 | 12:30 - 14:30 


Kde nás najdete: 
Náměstí E. Beneše 470, 1. patro, kanceláře číslo 7 a 8.

Vedoucí odboru:
Ing. Přemysl Brzák

Náplň práce:

Odbor životního prostředí vykonává státní správu v několika různých oblastech, které jsou zde stručně uvedeny. Každá z nich se řídí zvláštními zákony a předpisy. Kromě toho zajišťuje odbor některé úkoly samosprávy, které jsou přiblíženy ve spodním bloku následujícího seznamu.

 • ochrana přírody a krajiny (např. povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, vyjádření ke stavebnímu řízení, památné stromy, ...)
 • ochrana vod (např.povolení k nakládání s vodami, vyjádření ke stavebnímu řízení, řešení havárií, vodoprávní evidence, ...)
 • speciální stavební úřad pro vodní díla (např. studny, vodní nádrže, hráze, vodovodní řady, kanalizační stoky, čistící stanice, ...)
 • ochrana ovzduší (např.poplatky za znečišťování ovzduší, evidence zdrojů znečištění, vyjádření ke stavebnímu řízení, ...)
 • ochrana zemědělského půdního fondu (např.souhlas s vynětím půdy z fondu, poplatky za vynětí, vyjádření ke stavebnímu řízení, ...)
 • vydávání a evidence rybářských lístků a průkazů členů rybářské stráže
 • státní správa v oblasti odpadů (např.souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, vedení evidence odpadů, vyjádření ke stavebnímu řízení, ...)
 • ochrana zvířat proti týrání (např.prošetřování přestupků, zajištění odebírání týraných zvířat, ...)
 • státní správa v lesním hospodářství (např. vyjádření k územnímu řízení, souhlas s odnětím lesních pozemků, poplatky za odnětí, ...)
 • státní správa v oblasti myslivosti (např. uznání honiteb, vydávání zúčtovatelných plomb, evidence plánů hospodaření, ...)
 • údržba veřejné zeleně (např. sekání trávy v parcích a na sídlištích, údržba záhonů a travnatých ploch, včetně údržby městských stromů a parkových laviček, ...)
 • nakládání s komunálním odpadem (např. rozmístění a vývoz popelnic, odpadkových košů a nádob na tříděný odpad, ...)
 • vedení a aktualizace povodňového plánu města a povodňového plánu obce s rozšířenou působností
 • další činnosti (např. příprava rozpočtu, výběrová řízení, příprava vyhlášek v oblasti životního prostředí, ...)