Zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně

Foto - portrét

Šárka Dobešová

Živnostenský úřad - registr
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 228
Foto - portrét

Jiří Daníček

Živnostenský úřad - registr
Budova: T. G. Masaryka 2838
Tel. linka: 417 545 229

Název životní situace

Zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně.

Základní informace k životní situaci

Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna (mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce). Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud k nim podnikatel má vlastnické nebo užívací právo.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnikatel, který chce zahájit nebo ukončit činnost v provozovně nebo jím zmocněná osoba na základě plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické právo (výpis z katastru nemovitostí) nebo právo užívací (nájemní smlouva) k objektům nebo místnostem provozovny, to neplatí pro mobilní provozovny a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podnikatel je povinen dle § 17 odst. 3 živnostenského zákona zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu – centrálnímu registračnímu místu (CRM). To neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti, nebo v žádosti o koncesi.

Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živ. úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy podle věty první po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně (§31 odst. 16 ž.z.)

Ve které instituci životní situaci řešit?

Oznámení o zahájení a ukončení činnosti v provozovně je možné podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa(CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datového schránky tohoto úřadu). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Oznámení o zahájení a ukončení činnosti v provozovně je možné podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa(CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datového schránky tohoto úřadu). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), výpis z katastru nemovitostí nebo list vlastnický, pokud má podnikatel k provozovně vlastnické právo, nájemní smlouvu, pokud má podnikatel k provozovně užívací právo a souhlas vlastníka bytu, není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu ve kterém je provozovna umístěna.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Formulář ,,Změnový list“, prostřednictvím kterého lze oznámit zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně. Formulář lze získat na jakémkoli obecním živnostenském úřadu, příp. je volně dostupný na internetových stránkách www.mpo.cz nebo www.varnsdorf.cz .

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Tento úkon není zpoplatněn.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Živnostenský úřad informuje podnikatele o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku.

Zápis do živnostenského rejstříku musí být proveden do 5 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Při nedodržení povinnosti podnikatele oznámit zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně je porušen § 17 odst. 3 živnostenského zákona a může být uložena pokuta dle § 62 odst. 2   písm.c) živnostenského zákona až do výše 100 000  Kč.

Při nedodržení povinnosti neoznámení živnostenskému úřadu adresy místa, kde lze vypořádat případné závazky při ukončení činnosti v provozovně (§ 31 odst. 16 ž.z.), lze uložit pokutu dle § 62 odst. 2 písm a) do 1 000 000 Kč. 

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, Ing. Martina Dubská, tel. 417 545 210.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.01.2021

Popis byl naposledy aktualizován

15.01.2021