Prevence kriminality

Foto - portrét

Bc. Václav Lacina

manažer prevence kriminality, protidrogový koordinátor
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 234


Prevence kriminality je součástí preventivní politiky, která je společně s trestní politikou subsystémem kriminální politiky. Kriminální politika je dílčí částí bezpečností politiky. Trestní politiku můžeme chápat jako defensivní strategii kontroly kriminality, jejíž převážně represivní část je orientována na minulost, na konkrétní události, trestné činy, které již nastaly. Naproti tomu preventivní politika směřuje do budoucnosti. Představuje ofenzivní strategii kontroly kriminality, spoléhá především na nerepresivní prostředky. Zabývá se snižováním pravděpodobnosti páchání trestných činů.

Obecné cíle prevence kriminality

  • Snižování míry a závažnosti trestné činnosti.
  • Zvyšování pocitu bezpečnosti občanů.
  • Začlenění prevence kriminality do politik obcí, krajů i státu.
  • Spolupráce mezi orgány státní správy, samosprávy, Policií ČR, občany a nevládními organizacemi, včetně racionálního využívání personálních i finančních zdrojů.
  • Obohacování práce Policie ČR o situační přístupy a sociálně preventivní prvky, včetně poradenských a informačních služeb občanům.
  • Prohlubování povědomí veřejnosti o legálních možnostech ochrany před trestnou činností.

APK Varnsdorf

Projekt v rámci vyhlášení mimořádné výzvy Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 - 2. kolo ke zvládání uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu. Projekt je hrazený z prostředků MV ČR a byl uveden ve Varnsdorfu v činnost 02.03.2023 a bude končit 31.12.2023. V současné době je zaměstnáno 8 APK.

Anděl strážný

Moderní tísňová služba Anděl Strážný chrání zdraví a životy, dává pocit jistoty a bezpečí 24 hodin denně, 365 dní v roce v rámci celé České republiky. Prostřednictvím SOS tlačítka pomáhá řešit krizové situace seniorům, osobám se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocným a jejich rodinám. Je registrovanou sociální službou podle ust. § 41 zák. č. 108/2006 Sb. Na úhradu služby lze využít příspěvek na péči.

 Anděl strážný - informační leták

Dokumenty

 Bezpečnostní analýza města Varnsdorf - leden 2024
 Strategie zaměřená na problémy v oblasti bezpečnosti spojené s uprchlickou krizí 2022-2025
 Bezpečnostní analýza města Varnsdorf - leden 2023
 Provozní řád Klubu důchodců POHÁDKA
 Střednědobá strategie prevence kriminality města Varnsdorf na období 2022 - 2027
 Bezpečnostní analýza a průzkum pocitu bezpečí občanů města Varnsdorf 2021
 Tematicky akční plán pro oblast bezpečnost a sociálně patologické jevy ve městě Varnsdorf 2020 ​- 2022
 Střednědobá strategie prevence kriminality města Varnsdorf na období 2016 – 2020
 Strategický plán sociálního začleňování města Varnsdorf pro období 2017 - 2020