Vydávání matričních dokladů – rodný, oddací a úmrtní list

Foto - portrét

Eva Kutová

matrika
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 217
Foto - portrét

Hana Veselá

matrika
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 221

 

Název životní situace

Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list

Základní informace k životní situaci

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.
Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Matriční úřad vydá matriční doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit z ní výpisy v přítomnosti matrikáře:

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, vnuci a pravnuci),
  • pro úřední potřebu státních orgánů České republiky nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků,
  • osobě, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině.

Matriční úřad vydá úmrtní list osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

Matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad nebo doslovný výpis z matriční knihy, povolí nahlédnout do matriční knihy nebo v matriční knize vyhledávat a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství a 30 let u knihy úmrtí.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydá matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně (poštou nebo datovou schránkou) na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Na matričním úřadě, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, T. G. Masaryka 1838, 1. patro, kancelář č. 27
referentky: Eva Kutová 417 545 217, Hana Veselá 417 545 221 

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Žadatel předloží:
· doklad, kterým prokáže svoji totožnost, popřípadě
· veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků
· ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek.

Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu se platí správní poplatek 300 Kč v hotovosti, poštovní poukázkou nebo bezhotovostní platbou.
Za vydání vícejazyčného standardního formuláře Kč 100 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

· Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
· Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nesplněním povinností uvedených v zákoně o matrikách, jménu a příjmení, se občan dopouští přestupku.

Přestupky jsou upraveny v ustanovení § 79a zákona o matrikách, jménu a příjmení.

Podle tohoto ustanovení se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že:
a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření sňatku,

b) nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,

c) v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice, nebo

d) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů o určení otcovství k témuž dítěti opakovaně před matričním úřadem, zastupitelským úřadem ČR nebo před soudem, nebo 

e) při určování otcovství souhlasným prohlášením rodičů o určení otcovství nepravdivě prohlásí, že jí není známo, že by probíhalo soudní řízení o určení otcovství k tomuto dítěti.

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, Eva Kutová a Hana Veselá

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30.1.2024

Popis byl naposledy aktualizován

30.1.2024