Úmrtí podnikatele

Foto - portrét

Šárka Dobešová

Živnostenský úřad - registr
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 228
Foto - portrét

Jiří Daníček

Živnostenský úřad - registr
Budova: T. G. Masaryka 2838
Tel. linka: 417 545 229

Název životní situace

Úmrtí podnikatele.

Základní informace k životní situaci

Zemře-li podnikatel, mohou v provozování živnosti pokračovat za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 5 až do skončení řízení o projednání dědictví:
a) správce dědictví,
b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,
c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti,
d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu; nejdéle však do skončení insolvenčního řízení, nebo
e) pozůstalý manžel nebo partner splňující podmínku uvedenou v písmenu c), pokud v živnosti nepokračují dědicové,
f) svěřenský správce, pokud byl závod pořízením pro případ smrti vložen do svěřenského fondu.

Pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e), která oznámila podle odstavce 2 pokračování v provozování živnosti, se rozhodla nadále nepokračovat v provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění zemřelého podnikatele, oznámí tuto skutečnost živnostenskému úřadu. Oprávnění pokračovat v provozování živnosti jí zanikne dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu, a nepokračuje-li v provozování živnosti jiná oprávněná osoba podle odstavce 1, zanikne tímto dnem i živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti, pokud v živnosti nepokračují dědicové

Správce dědictví nebo insolvenční správce zemřelého podnikatele

Dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti

Dědicové ze závěti

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e) hodlá pokračovat v provozování živnosti na základě oprávnění zemřelého podnikatele, je povinna oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Pokud tato lhůta marně uplyne, zaniká živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele dnem jeho úmrtí, nepokračuje-li v provozování živnosti správce dědictví nebo insolvenční správce. Nesplňuje-li osoba podle odstavce 1 písm. b), c) nebo e), která hodlá pokračovat v provozování živnosti, podmínky stanovené v § 6 nebo 7 nebo jsou-li u ní překážky podle § 8 anebo nemá-li pobyt na území České republiky, pokud jej tento zákon vyžaduje, je povinna neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.

Správce dědictví nebo insolvenční správce je povinen oznámit pokračování v provozování živnosti ve lhůtě 1 měsíce ode dne úmrtí podnikatele, a pokud byl do funkce ustanoven později, do 1 měsíce ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven. Nesplňuje-li správce dědictví nebo insolvenční správce podmínky stanovené v § 7, je povinen neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.

Pokud živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele nezaniklo podle odstavce 2 nebo 3, může po skončení řízení o dědictví pokračovat v provozování živnosti osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e), jestliže prokáže, že nabyla majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti, a to i když neoznámila pokračování v provozování živnosti podle odstavce 2. Pokračování v provozování živnosti musí tato osoba do 3 měsíců od skončení dědického řízení oznámit živnostenskému úřadu a současně ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi podle tohoto zákona, jinak jí právo pokračovat v provozování živnosti zanikne marným uplynutím této lhůty. Právo pokračovat v provozování živnosti zanikne osobě, která oznámila pokračování v provozování živnosti podle věty druhé, nejpozději dnem vzniku vlastního živnostenského oprávnění nebo u ohlašovacích živností rozhodnutím živnostenského úřadu podle § 47 odst. 5 nebo 6 a u koncesovaných živností zastavením řízení nebo zamítnutím žádosti o koncesi. Živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele zaniká marným uplynutím tříměsíční lhůty uvedené ve větě druhé nebo dnem zániku práva pokračovat v provozování živnosti poslední z pokračujících osob.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Dědic nebo pozůstalý je povinen oznámit úmrtí podnikatele pokud hodlá pokračovat v provozování živnosti ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele.

Správce dědictví nebo insolvenční správce je povinen oznámit pokračování v provozování živnosti ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven, živnostenskému úřadu – centrální registrační místo (CRM).

Ve které instituci životní situaci řešit?

Oznámení úmrtí podnikatele nebo pokračování v provozování živnosti se podá kterémukoliv živnostenskému úřadu – centrálnímu registračnímu místu (CRM).

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

V případě, že se pozůstalý rozhodl pokračovat v provozování živnosti je povinen tuto skutečnost oznámit ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele.Správce dědictví nebo insolvenční správce je povinen tuto skutečnost oznámit ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven.

Tato skutečnost se oznámí živnostenskému úřadu- centrálnímu registračnímu místu (CRM).

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

  • úmrtní list,

Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje fyzická osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Nejsou.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Tento úkon není zpoplatněn.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Jsou–li splněny všechny požadavky týkající se pokračování v živnosti, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne ohlášení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Nejsou.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) v rozporu s § 13 odst. 2 neustanoví odpovědného zástupce nebo jako správce dědictví nebo insolvenční správce v rozporu s § 13 odst. 4 neoznámí, že hodlá pokračovat v provozování živnosti, nebo neustanoví odpovědného zástupce, může jí být uložena pokuta dle § 61 odst. 4 písm. a) živnostenského zákona až do výše 10 000 Kč.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, Ing. Martina Dubská, tel. 417 545 210.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.01.2021

Popis byl naposledy aktualizován

15.01.2021