Zápis do MŠ

Název životní situace

Podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (zápis do mateřské školy).

Základní informace k životní situaci

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. (platí do 31.8.2019)
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
(nabývá účinnosti 1.1.2017)
Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
(nabývá účinnosti 1.1.2017)

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce dítěte.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Zákonný zástupce může pro své dítě zvolit mateřskou školu podle vlastního výběru.
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu, jehož termín je ředitelkou školy předem vyhlášen na internetových stránkách Města Varnsdorf www.varnsdorf.cz , v Hlasu severu a na výlepových plochách města.
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Ve vybrané mateřské škole. Seznam mateřských škol ve Varnsdorfu je k dispozici na internetových stránkách Města Varnsdorf www.varnsdorf.cz a na Odboru vedení úřadu, Jiřina Trebatická, č. dveří 12, tel.: 417 545 142, e-mail: jirina.trebaticka@varnsdorf.cz

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

V den zápisu (nebo kdykoliv v průběhu školního roku) v mateřské škole s ředitelkou školy nebo pedagogickým pracovníkem, který je pověřen ředitelkou školy zápis provést.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Rodný list dítěte a občanský průkaz.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici na příslušné mateřské škole, na odboru vedení úřadu nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.varnsdorf.cz - úřad, formuláře, oddělení školství, kultury a tělovýchovy.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Žádné poplatky se nehradí.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Ředitelka školy rozhoduje o přijetí k předškolnímu vzdělávání v rámci správního řízení. Rozhodnutí je povinna vydat do 30 dnů ode dne podání žádosti (zápisu).

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Docházka do mateřské školy není ze zákona povinná, žádné sankce se tedy neuplatňují.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Odbor vedení úřadu MěÚ Varnsdorf, tajemník MěÚ Ing. Radek Kříž.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2007

Popis byl naposledy aktualizován

16.01.2017