Nálezy

 

Organizace nálezů

Ztráty a nálezy podle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník (č. zákona 89/2012 Sb.), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, obsahuje zcela novou úpravu nálezu ztracené věci. Občanský zákoník rozlišuje věc ztracenou, opuštěnou nebo ukrytou. Existuje-li pochybnost, zda jde o věc ztracenou nebo opuštěnou, vychází se z předpokladu, že si každý chce své vlastnictví spíše podržet a že nalezená věc není opuštěná.

Nález se týká věci, kterou někdo nevědomě, tedy bez projevu své vůle, ztratil.

Podle této úpravy každý, kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vrátit tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena - např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil. Nelze-li nicméně takto ztracenou věc vrátit a není-li věc považována za opuštěnou, tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit - např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad, musí nálezce bez zbytečného odkladu nález odevzdat obci, na jejímž území byla věc nalezena. V případě, že věc bude nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, je nálezce povinen odevzdat tuto věc provozovateli těchto zařízení. V ostatních případech je nálezce povinen nález bez zbytečného odkladu oznámit obci, na jejímž území byla věc nalezena.

Nálezy menších rozměrů (např. písemnosti, doklady, klíče, …) je možno vložit do schránky umístěné u předního vchodu městského úřadu.

Poté, co je nález tedy odevzdán na obci, je zde nález zaevidován, uschován a je vyhlášen na úřední desce příslušné obce, případně je zveřejněn v místním tisku či na webových stránkách obce. Lhůta pro vyzvednutí nálezu se prodloužila na 3 roky, uplynou-li ovšem 3 roky od vyhlášení nálezu bez toho, aby se vlastník nebo ten, kdo věc ztratil, o ni přihlásil, nabude vlastnické právo k věci nálezce nebo obec, které byla ztracená věc odevzdána.

S novým občanským zákoníkem již budeme při odevzdávání nálezu důsledně také posuzovat, zda nalezená věc nespadá spíše do kategorie odpadů - rozhodně tedy nebude možné již odevzdat obnošenou obuv, igelitovou tašku s plavkami a ručníkem či jízdní kolo, které je od pohledu zcela nepojízdné. V takových případech doporučíme nálezci, aby věc předal spíše do sběrného dvora či vhodil přímo do  kontejneru.

Přihlásí-li se obci vlastník věci, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž povinen uhradit nálezné a náklady, které vznikly v souvislosti se správou věci. Nepřihlásí-li se vlastník věci do 3 let od vyhlášení nálezu, připadá věc do vlastnictví nálezce, popřípadě obce, na jejímž území byla věc nalezena. Nálezy jsou průběžně vyhlašovány na úřední desce obce.

Pokud se o věc nikdo nepřihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, v případě, že se toho práva vzdá, potom město nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel (tedy brát z ní plody a užitky). V případě nálezu v penězích jej mohou jen užívat; to platí i o strženém výtěžku za prodej věci ve veřejné dražbě. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc po zaplacení nákladů s úschovou a nálezného.

Změna se týká také ztracených zvířat - s novým občanským zákoníkem je ztracené zvíře také "nález" a musí být vyhlášen stejným způsobem jako jakákoliv jiná ztracená věc. Nepřihlásí-li se vlastník o ztracené zvíře do 2 měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. Jestliže ovšem nálezce prohlásí, že zvíře nabýt nechce, obec může po dohodě svěřit zvíře osobě, která provozuje útulek pro zvířata. Pokud se ani do 4 měsíců ode dne vyhlášení ztraceného zvířete o něj vlastník nepřihlásí, zůstane ztracené zvíře v útulku, který s ním může dál volně nakládat.

Věc nalezenou na území města Varnsdorf je možné oznámit a odevzdat na podatelně Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf. Bližší informace o nalezených věcech Vám poskytne: Eva Tydlitátová, telefon 417 545 111, e-mail eva.tydlitatova@varnsdorf.cz.