Městská policie

Městská policie – spojení

Tísňové volání - 156
602 106 759
412 371 620
Adresa - Národní 2939, Varnsdorf
Zřízena Městským zastupitelstvem na zasedání dne 19.3.1992 přijetím obecně závazné vyhlášky č. 9/1992 s účinností od 1.4.1992.

Ve své činnosti se řídí zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňků a dále Zastupitelstvem města schváleným Statutem městské policie.

Mezi úkoly městské policie patří zejména:
 1. přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 2. dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
 3. přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 4. odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
 5. upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.
Strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k obecní policii stejnokrojem s odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce; při zákroku, který nesnese odkladu, tak učiní, jakmile to povaha a okolnosti tohoto zákroku dovolí.
Odznak obecní policie nosí strážník na pravé straně prsou a identifikační číslo pod odznakem obecní policie. Nášivka s názvem obce se nosí na záloktí rukávu.
 

Oprávnění strážníků a městské policie:

 1. požadovat vysvětlení,
 2. vyžadovat od příslušných orgánů z jejich informačních systémů poskytnutí údajů,
 3. požadovat prokázání totožnosti,
 4. předvést osobu,
 5. odebrat zbraň,
 6. zakázat vstup na určená místa,
 7. otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor,
 8. odejmout věc,
 9. použít technický prostředků k zabránění odjezdu vozidla,
 10. vstoupit do živnostenských provozoven,
 11. použít donucovací prostředky, psa a služební zbraně.

Statut městské policie
 Ke stažení

Vyhodnocení činnosti
 Vyhodnocení činnosti MP za rok 2023
 Vyhodnocení činnosti MP za rok 2022
 Vyhodnocení činnosti MP za rok 2021
 Vyhodnocení činnosti MP za rok 2020