Odbor správy majetku a investic

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 08:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
Úterý 08.00 - 11:30 | 12:30 - 15:30 
Středa 08:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 08:00 - 11:30 | 12:30 - 14:30


Vedoucí odboru:
Ing. Jaroslav Beránek

Zástupce vedoucího odboru:
Petr Šimek

Náplň práce:

 • vede agendu pronájmů, výměn a přechodů nájmu bytu
 • vede agendu nebytových prostor (včetně školských, sociálních a ostatních objektů občanské vybavenosti) z hlediska evidence, oprav a údržby
 • vede agendu žádostí o pronájmy a prodeje pozemků (zásady prodeje pozemků naleznete zde)
 • vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy dle zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • zajišťuje správu, údržbu na sportovištích ve vlastnictví města
 • zajišťuje věcnou evidenci a organizuje inventarizaci majetku města
 • sleduje stav městských komunikací, dopravního značení, veřejného osvětlení
 • zajišťuje rozvoj města v oblasti elektrifikace, plynofikace, dopravy, vodofikace a energetiky
 • zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí města
 • zajišťuje činnosti spojené s dotačními tituly (vyhledávání, vedení agend, zpracování podkladů, přihlášení, vyhodnocování)
 • provádí výkon státní správy na úseku pořizování a změn územně-plánovací dokumentace správního obvodu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • provádí výkon státní správy na úseku památková péče
 • provádí výkon státní správy na úseku pozemních komunikací
 • odbor je garantem komisí rady města: bytové a sociální komise, komise správy majetku a výstavby, komise pro posuzování veřejných zakázek, komise pro otvírání obálek