Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi.

Od 08.02.2005 mohou voliči požádat o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče nebo osobně tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede.

Od 18.05.2006 může obecní úřad nebo zastupitelský úřad předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej může voliči zaslat.

Dnem 26.05.2005 končí lhůta pro doručení písemného podání - žádosti o vydání voličského průkazu s ověřeným podpisem voliče.

Dnem 31.05.2006 končí lhůta pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu.
Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin. Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.