Výpis z živnostenského rejstříku

Foto - portrét

Šárka Dobešová

Živnostenský úřad - registr
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 228
Foto - portrét

Jiří Daníček

Živnostenský úřad - registr
Budova: T. G. Masaryka 2838
Tel. linka: 417 545 229

Název životní situace

Výpis z živnostenského rejstříku

Základní informace k životní situaci

Dle § 60 odst. 5 živnostenského zákona lze na požádání z rejstříku vydat v listinné nebo elektronické podobě podnikateli výpis (úplný, popř. i částečný), nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není – neveřejná část živnostenského rejstříku

Dle § 60 odst. 10 živnostenského zákona zveřejňuje Živnostenský úřad České republiky údaje vedené v rejstříku v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup k těmto údajům. Tato data neobsahují údaje o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním s výjimkou blokových pokut a údaje o rodných číslech – veřejná část živnostenského rejstříku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

K podání žádosti o výpis z neveřejné části živnostenského rejstříku je oprávněn pouze podnikatel.

K podání žádosti o výpis z veřejné části živnostenského rejstříku je oprávněn každý.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Na žádost lze z neveřejné i veřejné části rejstříku vydat výpis, úplný výpis, částečný výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku je možno podat osobně nebo poštou kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu – centrálnímu registračnímu místu (CRM).

Ve které instituci životní situaci řešit?

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku se podá u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM)..

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku se podá u obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM).

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Pro žádost o výpis z neveřejné i veřejné části živnostenského rejstříku průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Nejsou.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Za žádost o vydání výpisu, úplného výpisu nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku je vybírán správní poplatek ve výši 20 Kč za každou započatou stránku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Nejsou stanoveny (orientačně:   do 5 pracovních dnů)

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Nejsou.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nejsou.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činnosti a obecní živnostenský úřad, Ing. Martina Dubská, tel. 417 545 210.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.01.2021

Popis byl naposledy aktualizován

15.01.2021