Volby skončily

Za organizační štáb zaměstnanců městského úřadu, který měl na starosti přípravu a bezchybný průběh voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR chci vyslovit poděkování všem zúčastněným, kteří odvedli kus dobré práce a přispěli k hladkému průběhu voleb u nás ve městě.
V první řadě patří poděkování předsedům, členům a zapisovatelkám okrskových volebních komisí, kteří jako už tradičně se výborně zhostili svého úkolu, dále všem vedoucím organizací, kteří umožnili ve svých prostorách umístit sídla volebních okrskových komisí a zajistili jim podmínky pro výkon jejich práce a školskému kolektivu Střední školy služeb a cestovního ruchu, kteří v příjemném prostředí školní jídelny připravovali chutné stravování.
Poděkování patří rovněž všem zaměstnancům města, kteří se dlouho dopředu připravovali na zajištění voleb a v průběhu voleb pomáhali ze všech sil.
Největší poděkování samozřejmě patří voličům, občanům našeho města, kteří k volbám přišli a pro které jsme se snažili zajistit důstojný a slavnostní průběh voleb.

Eva Navrátilová
Org. odbor MěÚ