Evidence zemědělského podnikatele

Foto - portrét

Šárka Dobešová

Živnostenský úřad - registr
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 228
Foto - portrét

Jiří Daníček

Živnostenský úřad - registr
Budova: T. G. Masaryka 2838
Tel. linka: 417 545 229

Název životní situace

Evidence zemědělského podnikatele.

Základní informace k životní situaci

1. Zemědělským podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem.
2. Evidence se provádí na obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele- fyzické osoby, nebo podle sídla zem.podnikatele-právnické osoby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, za právnickou osobu statutární orgán.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Fyzická osoba - dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele se podává v písemné formě.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, dveře č. 7

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Fyzická osoba
- doklad totožnosti

Právnická osoba
- doklad totožnosti osoby jednající za právnickou osobu

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, kancelář č. 7 nebo na webových stránkách města.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

1000 Kč - zápis zem. podn. do evidence
Lze platit hotově nebo platební kartou.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Pokud je podání bez závad a uhrazen správní poplatek, je osvědčení vydáno do 30ti dnů ode dne podání žádosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č.252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Odvolání proti rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele se podává ke Krajskému živnostenskému úřadu Ústeckého kraje.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Fyzické nebo právnické osobě, která provozuje zemědělskou výrobu, aniž by byla zapsána v evidenci zemědělského podnikatele, může být v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, uložena pokuta až do výše 50 tis. Kč.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, Ing. Martina Dubská, tel.: 417 545 210, e-mail: martina.dubska@varnsdorf.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.01.2021

Popis byl naposledy aktualizován

15.01.2021