Ohlášení živnosti

Foto - portrét

Šárka Dobešová

Živnostenský úřad - registr
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 228
Foto - portrét

Jiří Daníček

Živnostenský úřad - registr
Budova: T. G. Masaryka 2838
Tel. linka: 417 545 229

Název životní situace

Ohlášení živnosti

Základní informace k životní situaci

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Činnosti, které nejsou živností, jsou uvedeny v § 3 živnostenského zákona.

Pro provozování živnosti řemeslné a vázané musí podnikatel splňovat i zvláštní podmínky provozování živnosti tj. odbornou způsobilost (řemeslné živnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona a vázané živnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická a právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost na území České republiky.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti jsou:

  • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti,
  • bezúhonnost

Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Odborné způsobilosti se prokazují u živností řemeslných a vázaných.

Odbornou způsobilost může občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie prokázat též doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie

a) po dobu 6 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o  koncesi,

b) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

c) po dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

d) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v  pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,

e) po dobu 5 po sobě jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejméně 3 roky v odborné funkci s odpovědností za nejméně jedno oddělení podniku, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a  potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

f) po dobu 5 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o  koncesi,

 

g) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,

 

h) po dobu 5 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

 

i) po dobu 6 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

 

j) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o  koncesi,

 

k) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

 

l) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 3 roky v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi, nebo

 

m) po dobu 3 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

 

pokud tak stanoví příloha č. 3 k ŽZ; při posuzování odborné způsobilosti se použije zákon o uznávání odborné kvalifikace.

U právnických osob musí všeobecné a zvláštní podmínky splňovat odpovědný zástupce.

U ohlašování živnosti volné, právnická osoba nemusí ustanovovat odpovědného zástupce.

U zahraniční právnické osoby musí všeobecné podmínky splňovat odpovědný zástupce, do této funkce se obvykle ustanovuje vedoucí organizační složky umístěné na území České republiky.

Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti na živnostenském úřadě též:

- podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení

- oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti

- podat přihlášku k důchodovému pojištění

- podat přihlášku k nemocenskému pojištění

- oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení

- podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti na živnostenském úřadě též:

- podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení

- oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Ohlášení je možno podat osobně u kteréhokoliv živnostenského úřadu –centrálního registračního místa (CRM), nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datového schránky tohoto úřadu). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Ve které instituci životní situaci řešit?

Ohlášení je možno podat osobně u kteréhokoliv živnostenského úřadu – centrální registrační místo (CRM).

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Ohlášení se podá u kteréhokoliv živnostenského úřadu – centrální registrační místo (CRM).

Zahraniční fyzická osoba podává ohlášení živnosti kterémukoliv živnostenskému úřadu.

Zřizuje-li zahraniční fyzická osoba na území České republiky organizační složku podniku, podává ohlášení kterémukoliv živnostenskému úřadu.

Právnická osoba ohlašuje živnost kterémukoliv živnostenskému úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

 

Fyzická osoba předloží:

- doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

- fyzická osoba, která je občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, vyžádá si jej živnostenský úřad z evidence Rejstříku trestů. Nevydává –li tento stát takovýto doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem. Tento doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti (tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce).

- fyzická osoba s občanstvím jiného státu výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Nevydává –li tento stát takovýto doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu (tyto doklady nesmí být starší 3 měsíce).

- je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, předkládá doklady obdobně jako ohlašující fyzická osoba, tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
- doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje.

- je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost ze zákona. Zahraniční fyzická osoba zřizující na území ČR organizační složku podniku – doklad prokazující, že má tento podnik mimo území ČR a doklady o jeho provozování (ten nedokládá občan členského státu Evropské unie)

- doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila místo podnikání, liší-li se od bydliště ohlašovatele (postačí písemné prohlášení vlastníka, že s umístěním souhlasí).

- prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

- zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu (nevztahuje se na organizační složku svého podniku).

- doklady o odborné způsobilosti u živností řemeslných a vázaných

- doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou, v případě dokladů o VŠ vzdělání osvědčením o uznání (nevztahuje se na doklady vydané v členském státě EU nebo předkládané osobou z tohoto státu). 

Právnická osoba předloží:

- je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona,

- je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný tímto státem prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží právnická osoba čestné prohlášení učiněné před notářem nebo orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5,

- je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady jako výše zmíněná fyzická osoba; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

- doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,

- doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování podniku v zahraničí; doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,

- doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,

- doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,

- prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,

- doklad o zaplacení správního poplatku

Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou, v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle zvl. právního předpisu. Tato povinnost se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státě EU nebo předkládané osobou z tohoto státu.

Jednacím jazykem před živnostenským úřadem je jazyk český nebo slovenský. Podnikatel, který neovládá úřední jazyk, musí jednat prostřednictvím tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků. Tlumočníka si žadatel obstarává sám na své náklady. Občan národnostní menšiny má právo jednat v jazyce této menšiny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Formulář ,,Jednotný registrační formulář (JRF) –fyzická osoba“, prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce.

Formulář ,,Jednotný registrační formulář (JRF) –právnická osoba“, prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu a úřadu práce.

Formuláře lze získat na jakémkoli obecním živnostenském úřadu, příp. je volně dostupný na internetových stránkách www.mpo.cz nebo www.varnsdorf.cz .

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

1 000 Kč správní poplatek za ohlášení živnosti/živností při vstupu do živnostenského podnikání.

500 Kč správní poplatek za každé další ohlášení živnosti/živností

Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo podáno současně více žádostí o koncesi nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou při přijetí žádosti o koncesi.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Nejsou.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nejsou.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad - Ing. Martina Dubská, tel. 417 545 210

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.01.2021

Popis byl naposledy aktualizován

15.01.2021