Žádost o koncesi

Foto - portrét

Šárka Dobešová

Živnostenský úřad - registr
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 228
Foto - portrét

Jiří Daníček

Živnostenský úřad - registr
Budova: T. G. Masaryka 2838
Tel. linka: 417 545 229

Název životní situace

Žádost o koncesi

Základní informace k životní situaci

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Činnosti, které nejsou živností, jsou uvedeny v § 3 živnostenského zákona.

Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti musí žadatel (u právnické osoby odpovědný zástupce) splňovat zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost, která je pro koncesované živnosti upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 3 živnostenského zákona nebo stanovena touto přílohou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Subjekty oprávněné k žádosti o koncesi jsou fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky a právnické osoby se sídlem na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona   rozumí trvalý pobyt na jejím území.

Fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky, nebo právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky (dále jen „ zahraniční osoba“), může na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti jsou:

  • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti,
  • bezúhonnost

Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou č.3 živnostenského zákona nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, jímž je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Živnostenský úřad stanoví nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na základě tohoto zákona anebo na základě zvláštních právních předpisů.  

Podnikatel, který nesplňuje odbornou způsobilost může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu.

Je-li současně se žádostí o udělení koncese předkládáno živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce a splňuje-li navržená osoba podmínky stanovené zákonem, rozhodne živnostenský úřad o ustanovení odpovědného zástupce v rozhodnutí o udělení koncese.    

Podnikatel   je povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění týkající se údajů   a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku ; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel státním občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem.                            

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Žádost o koncesi je možné podat osobně u obecního živnostenského úřadu – centrální registrační místo (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Žádost o koncesi je možné podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Žádost o koncesi se podává u obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM).

Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona ( zákon o pobytu cizinců na území České republiky) povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k ohlášení živnosti   a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Povinnost doložit doklad podle věty první se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím organizační složky svého podniku.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

- Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popřípadě odpovědného zástupce.

- U zahraniční fyzické osoby doklad o povolení pobytu na území ČR.

- Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila místo podnikání, liší-li se od bydliště ohlašovatele.

- Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektům a prostorám, v nichž je místo podnikání, liší-li se od bydliště ohlašovatele.(zřizuje-li organizační složku podniku, tyto doklady též k této organizační složce).

Právnická osoba předloží:

- Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud zápis ještě nebyl proveden, a nebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsaná do obchodního či obdobného rejstříku, pokud již byl zápis proveden, zahraniční právnická osoba výpis z obchodního či obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o tom, že její organizační složka podniku na území České republiky byla zapsána v obchodním rejstříku, pokud byl již zápis proveden, a doklad o provozování podniku v zahraničí ; doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce

- Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, nebyl-li již tento doklad přiložen při zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence.

- Doklady o odborné způsobilosti u odpovědného zástupce.

Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají v jazyce českém (neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Formulář ,, Žádost o koncesi pro fyzické osoby“ je součástí Jednotného registračního formuláře pro fyzické osoby (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Formulář lze získat na jakémkoli obecním živnostenském úřadu, příp. je volně dostupný na internetových stránkách www.mpo.cz nebo www.varnsdorf.cz.

Formulář ,,Žádost o koncesi pro právnické osoby“ je součástí Jednotného registračního formuláře pro právnické osoby (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu a úřadu práce. Formulář lze získat na jakémkoli obecním živnostenském úřadu, příp. je volně dostupný na internetových stránkách www.mpo.cz.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

1 000,- Kč za přijetí žádosti při vstupu do živnostenského podnikání

500,-Kč za přijetí další živnosti bez ohledu na to, zda se jedná o jednu či současně o více živností.

Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo podáno současně více žádostí o koncesi nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou při přijetí žádosti o koncesi.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Zjistí-li živnostenský úřad, že nejsou splněny náležitosti žádosti o koncesi, vyzve žadatele ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti k odstranění závad. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na základě písemného podnětu žadatele lhůtu i opakovaně prodloužit. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě se řízení o udělení koncese přerušuje. Pokud žadatel závady ve lhůtě odstraní, zahájí živnostenský úřad projednání žádosti o koncesi. Pokud tak žadatel ve lhůtě neučiní, živnostenský úřad řízení zastaví.

Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

Zahraničním osobám, které se zapisují do obchodního rejstříku, se při splnění stanovených podmínek vydá výpis ze živnostenského rejstříku před zápisem do obchodního rejstříku. Těmto osobám vzniká živnostenské oprávnění dnem zápisu do obchodního rejstříku. Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů od doručení výpisu ze živnostenského rejstříku nebo není-li návrhu vyhověno, rozhodne živnostenský úřad o tom, že žadatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.

Na žádost zakladatelů české právnické osoby, popřípadě orgánů nebo osob, oprávněných podat návrh na zápis české právnické osoby do obchodního rejstříku, vydá živnostenský úřad výpis ze živnostenského rejstříku před zápisem do obchodního rejstříku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena. Těmto právnickým osobám vzniká živnostenské oprávnění dnem zápisu do obchodního rejstříku. Nepodají-li návrh ve lhůtě 90 dnů od doručení výpisu ze živnostenského rejstříku nebo není-li návrhu vyhověno, rozhodne živnostenský úřad o tom, že žadatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.

Právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku vzniká živnostenské oprávnění dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nejsou.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, Ing. Martina Dubská, tel. 417 545 210.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.01.2021

Popis byl naposledy aktualizován

15.01.2021