Místní poplatek ze psů

Název životní situace

Místní poplatek ze psů

Základní informace k životní situaci

Poplatek ze psů platí držitel psa obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území města Varnsdorf a která se k psovi chová a nakládá s ním, jako by jej vlastnila.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba která je přihlášená nebo má sídlo na území města Varnsdorf, případně právní zástupce.

Za fyzické osoby, které nemohou jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, jednají jejich zákonní zástupci. Zákonným zástupcem nezletilého účastníka řízení jsou jeho rodiče, osvojitel, případně opatrovník ustanovený soudem. Zákonným zástupcem osoby, která byla zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla omezena, je soudem ustanovený opatrovník. Pokud nebyl opatrovník ustanoven soudem, stanoví zástupce pro poplatkové řízení správce poplatku.

Za poplatníka, jeho zákonného zástupce nebo ustanoveného zástupce může jednat zmocněnec.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Poplatník je povinen ohlásit do 15 dnů:

 • vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa 3 měsíců nebo započetí držení psa staršího,
 • změnu nebo zánik poplatkové povinnosti.
Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Veškeré rozhodné skutečnosti poplatník hlásí písemně nebo ústně do protokolu.

Ve které instituci životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf, Ekonomický odbor.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf, Ekonomický odbor

e-mail:
tel.: 417 545 114

Úřední hodiny:

Pondělí 08:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
Úterý 08.00 - 11:30 | 12:30 - 15:30 
Středa 08:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
Čtvrtek zavřeno (otevřena pouze pokladna ve vestibulu v budově A)
Pátek 08:00 - 11:30 | 12:30 - 14:30 
Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?
 • Přiznání k poplatku ze psů
 • Odhlášení poplatku ze psů
 • ​Hlášení změn

Všechny formuláře lze vyzvednout na Ekonomickém odboru, dveře č. 9, k dispozici je rovněž elektronický formulář ZDE.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Poplatková povinnost vzniká prvním dnem kalendářního měsíce, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatková povinnost zaniká k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž poplatník přestal být držitelem psa.

Poplatek se platí za každý započatý měsíc ve výši 1/12 stanovené roční sazby.

Poplatek za jednoho psa za kalendářní rok činí

 • a) ze psa chovaného v domě s nejvýše třemi byty 200 Kč
 • b) ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč
 • c) z jiného psa než uvedeného v písm. a) nebo b) 800 Kč

Poplatek za každého dalšího psa je ve stejné výši jako za psa prvního.

Od poplatku je osvobozena osoba:

 • nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,
 • osoba, která prošla zvláštním výcvikem pro záchranářské psy (prokáže úspěšně složené zkoušky Svazu záchranných brigád kynologů nebo zkoušky v jiné registrované organizaci v ČR, zabývající se výcvikem záchranných psů),

Poplatek lze zaplatit pod přiděleným variabilním symbolem:

 • bankovním převodem
 • složenkou typu A
 • hotově v pokladně MěÚ Varnsdorf
Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Poplatek je splatný do 31.3. příslušného roku, v případě že poplatková povinnost vznikne po 15.3. příslušného kalendářního roku, je poměrná výše poplatku splatná nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci vzniku poplatkové povinnosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti platebnímu výměru nebo hromadnému předpisnému seznamu, který se vydává v případě nezaplacení poplatku se lze odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce místního poplatku (EkO) ve lhůtě do 30 dnů, který následuje po dni doručení.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Při nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši, bude poplatek vyměřen platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem a může být navýšen až na trojnásobek.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Ekonomický odbor, Ing. Jana Kociánová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23.12.2019

Popis byl naposledy aktualizován

20.06.2022