Přestupky dle ustanovení § 16 a správních deliktů právnických osob dle ustanovení § 16a zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Foto - portrét

Bc. Jarmila Jägermanová

vedoucí oddělení přestupků a dopravních činností
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 227

Název životní situace

Přestupky dle ustanovení § 16 a § 16a zákona č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů

Základní informace k životní situaci

Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů nebo o trestný čin.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Účastníci řízení:

1. obviněný z přestupku,

2. poškozený, pokud jde o projednávání náhrady majetkové škody způsobené přestupkem,

3. vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána, v části řízení týkající se zabrání věci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

K projednání přestupku je místně příslušný správní orgán, v jehož územním obvodu je trvalý pobyt fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby.

Místně příslušný správní orgán může k usnadnění projednání přestupku nebo z jiného důležitého důvodu postoupit věc i bez souhlasu účastníků řízení jinému věcně příslušnému správnímu orgánu, v jehož územním obvodu se pachatel zdržuje nebo pracuje.

Za přestupek není odpovědný, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnácti let věku.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Přestupky se projednávají z úřední povinnosti.

Podkladem pro zahájení řízení o přestupku je oznámení státního orgánu, orgánu policie nebo obce, České kanceláře pojistitelů, jakož i právnické osoby nebo občana, poznatek z vlastní činnosti správního orgánu nebo postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.

Jestliže správní orgán věc neodloží ani neshledá důvod pro postoupení věci jinému orgánu, zahájí řízení o přestupku bezodkladně, nejpozději do šedesáti dnů.

Požádá-li o to oznamovatel, vyrozumí jej správní orgán do třiceti dnů od oznámení o učiněných opatřeních.

Za přestupek lze uložit tyto sankce:

- napomenutí,

- pokutu,

- zákaz činnosti,

- propadnutí věci.

Občanovi, který byl uznán vinným z přestupku, jakož i navrhovateli, bylo-li řízení zahájené na jeho návrh zastaveno podle § 76 odst. 1 písm. a), b), c) nebo j) zákona o přestupcích se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s projednáváním přestupku ve výši 1 000,-Kč.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, T. G. Masaryka 1838.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, T. G. Masaryka 1838, Bc. Jarmila Jägermanová

e-mail: jarmila.jagermanova@varnsdorf.cz

tel.: 417 545 212

Úřední hodiny:

PO, ST: 08.00 – 17.00 hodin

ÚT: 08.00 - 15.30 hodin

ČT: pro veřejnost uzavřeno ( pouze na základě dohody)

PÁ: 08.00 – 14.30 hodin 

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz, popř. jiný doklad totožnosti, v případě vlastnictví řidičský průkaz. Doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti, popř. doklady od předmětného vozidla.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Nejsou

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Nejsou

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Jestliže správní orgán věc neodloží ani neshledá důvod pro postoupení věci jinému orgánu, zahájí řízení o přestupku bezodkladně, nejpozději do šedesáti dnů

Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok, nelze jej též projednat, příp. uloženou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na přestupek amnestie.

Do běhu lhůty se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního právního předpisu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Odvolání proti rozhodnutí - § 81 zákona o přestupcích

Proti výroku rozhodnutí o přestupku se může odvolat v plném rozsahu jen obviněný z přestupku, a jde-li o mladistvého, v jeho prospěch i jeho zákonný zástupce a orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí.

Poškozený se může odvolat jen ve věci náhrady škody.

Vlastník zabrané věci se může odvolat jen proti té části rozhodnutí, ve které se vyslovuje zabrání věci.

Odvolání proti rozhodnutí podává účastník řízení (nebo jeho zákonný zástupce, orgán vykonávající sociálně právní ochranu dětí) u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení. Doručování písemnosti se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Byla-li uložena sankce za přestupek a povinnost náhrady nákladů řízení, je ve výroku rozhodnutí o přestupku určena lhůta splatnosti. Úhradu je možné provést buď bankovním převodem pod přiděleným variabilním symbolem, poštovní poukázkou typu A nebo hotově v pokladně Městského úřadu Varnsdorf. V případě nesplnění povinnosti jsou dlužné částky vymáhány.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, Ing. Renát Calvitti

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

18.02.2009

Popis byl naposledy aktualizován

23.08.2022