Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

úřední hodiny:
PO 8:00 – 17:00
ÚT 8.00 – 15:30
ST 8:00 – 17:00
ČT pro veřejnost zavřeno, jen objednaní klienti
PÁ 8:00 – 14:30

Sídlo odboru : T. G. Masaryka 1838, 407 47 Varnsdorf (budova MěÚ Varnsdorf „u Červeného kostela“)- 2. patro

vedoucí: Bc. Miroslav Valčík
zástupce vedoucího: Mgr. Jana Křížová

OSVaZ vykonává činnosti v rámci přenesené působnosti (oblast sociálně-právní ochrany dětí, osob ohrožených sociálním vyloučením).

OSVaZ vykonává činnosti v oblasti samosprávy (oblast sociálních služeb, zajišťuje programy sociální prevence pro děti ze sociálně slabých a ohrožených rodin, napomáhá zapojení starých a zdravotně postižených občanů do kulturního a společenského života, vykonává funkce veřejného opatrovníka, rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, přijímá a eviduje žádosti občanů do bytů zvláštního určení, přijímá a vyřizuje žádosti o ubytování v ubytovně pro matky s dětmi, spolupracuje s organizacemi, zajišťuje výkon veřejně prospěšných prací a výkon obecně prospěšných prací, účastní se komunitního plánování pro Šluknovský výběžek, plní úkoly plynoucí ze smluvního závazku o spolupráci města Varnsdorf a Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, provádí nákup evidenci a distribuci žádanek a receptů na léčiva obsahující návykové látky.

náplň práce:

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
- Poradenství rodičům i nezletilým dětem;
- Úprava výchovy výživy k nezletilým dětem;
- Zanedbávané, zneužívané a týrané děti;
- Domácího násilí;
- Správa jmění nezletilých dětí;
- Sledování vývoje dětí svěřených do výchovy jiným fyzickým osobám, než rodičům;
- Pěstounská péče;
- Osvojení;
- Sledování vývoje dětí svěřených do výchovy jiným fyzickým osobám, než rodičům;
- Doprovázení osob pečujících (pěstounů/poručníků), dohody o výkonu pěstounské péče;
- Práce s dětmi, u kterých se objevily výchovné problémy; které spáchaly trestný čin; které opakovaně a soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití.

Sociální práce – pomoc v nepříznivé životní situaci
- Poradenství, podpora, pomoc, doprovod osobám v nepříznivé sociální situaci;
- Odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společnosti;
- Kurátor pro dospělé osoby.

Opatrovnictví osob s omezenou svéprávností
- Zastupování a pomoc při zajišťování osobních záležitostí;
- Správa finančních prostředků;
- Spolupráce s okresním soudem.

Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění
- Příjem žádosti o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění,
- Vyřízení žádosti ve správním řízení;

Žádosti o přidělení bytu zvláštního určení
- Příjem a evidence žádostí o pronájem bytu zvláštního určení;
- Místní šetření u žadatelů;
- Posouzení žádosti;
- Spolupráce s bytovou komisí.

Ubytovna pro matky s dětmi
- Příjem a vyřizování žádostí;
- Pravidelný kontakt s ubytovanými
- Smlouvy o ubytování;
- Evidence plateb za ubytování.

Koordinátor sociálních služeb
- Metodické vedení sociálních služeb (pečovatelská služba, noclehárna, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a terénní program);
- Dotační programy;

Manažer prevence kriminality
- Programy prevence kriminality pro děti ohrožené sociálním vyloučením;
- Dotační programy;
- Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování.

Veřejně prospěšné práce, obecně prospěšné práce a veřejná služba
- Spolupráce s ÚP ČR;
- Probační a mediační službou ČR;
- Spolupráce s okresními soudy.

Zdravotnictví
- Ve spolupráci s KÚ Ústeckého kraje organizace LPS;
- Provádí nákup evidenci a distribuci žádanek a receptů na léčiva obsahující návykové látky;
- Spolupráce s LDN Varnsdorf.

Potravinová banka
- Příjem, evidence a přidělování potravinové pomoci;
- Přerozdělování potravinové pomoci pro CEDR–komunitní spolek, Krásná Lípa a pro Domov Sv. Vincenta de Paul, Dolní Podluží;
- Spolupráce s Potravinovou bankou v Litoměřicích.