Trvalý pobyt

Název životní situace

Trvalý pobyt

Základní informace k životní situaci

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným, nebo evidenčním, popřípadě orientačním (č. p., ev., č. or.)

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Změnu místa pobytu hlásí :

 • občan ohlašovně v místě nového trvalého pobytu
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
 • za občana, jehož  svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, rozhodnutí soudu
 • člen domácnosti,  jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem
 • za občana může změnu místa trvalého pobytu hlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

 • občan předloží vyplněný a podepsaný „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ na ohlašovně,
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo nemá-li platný občanský průkaz, jiným dokladem totožnosti (cestovní doklad, řidičský průkaz, rodný list), který je veřejnou listinou,
 • občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas;
 • občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
 • doklad o oprávněnosti užívat byt (např. nájemní smlouva), anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny; za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je  provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Vlastnictví domu nebo bytu ohlašovna ověří bezúplatným veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Předložením vyplněného a podepsaného „Přihlašovacího  lístku  k trvalému pobytu“ a příslušných dokladů (občanský průkaz, cestovní průkaz, řidičský průkaz, rodný list u dítěte).

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad se sídlem T. G. Masaryka 1838, dveře č. 30, 31.

Kde, s kým  a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad se sídlem T. G. Masaryka 1838, dveře č.  30, 31, referentka: N. Hájková, tel.: 417 545 214.
Úřední hodiny  PO a ST 8.00 – 17.00, ÚT 8.00 – 15.30, PÁ 8.00 – 14.30.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

 • občan předloží vyplněný a podepsaný „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“,
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou
 • občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas;
 • občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
 • doklad  o oprávněnosti užívat byt (např. nájemní smlouva), anebo úředně ověřené písemné  potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím  tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny; za  oprávněnou osobu se  považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat  objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Vlastnictví domu nebo bytu ohlašovna ověří bezúplatným veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu.

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad se sídlem T. G. Masaryka 1838, dveře č. 30, 31.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč. Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Při změně místa trvalého pobytu oddělí Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad se sídlem T. G. Masaryka 1838, dveře č. 30, 31 vyznačenou část občanského průkazu. Současně vydá občanovi potvrzení o změně místa trvalého pobytu (tzv. žluté potvrzení).

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů  ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

nejsou stanoveny

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

nejsou stanoveny

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, N. Hájková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.01.2021

Popis byl naposledy aktualizován

23.08.2022