Zápis do ZŠ

Název životní situace

Zápis dítěte do 1. ročníku základní školy.

Základní informace k životní situaci

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu do 1. ročníku základní školy, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín pro daný školní rok vyhlásí ředitel na internetových stránkách Města Varnsdorf www.varnsdorf.cz , v Hlasu severu a na výlepových plochách města.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce dítěte.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které do 31. srpna daného roku dosáhne šesti let. Dítě narozené později bude zapsáno na žádost zákonného zástupce předběžně, o jeho přijetí bude rozhodnuto dodatečně.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu, jehož termín je ředitelem školy předem vyhlášen. Pokud se z vážných důvodů nemůže ve stanovený termín dostavit (např. z důvodu nemoci dítěte), je možné s ředitelem školy individuálně domluvit náhradní termín zápisu.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Ve spádové škole, do jejíhož školského obvodu dítě dle místa trvalého pobytu patří. Ředitel školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce má právo vybrat pro své dítě jakoukoliv základní školu i mimo příslušný školský obvod, z kapacitních důvodů však nemusí být přijato.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

V den zápisu v příslušné základní škole s pedagogickým pracovníkem, který je pověřen ředitelem školy zápis provést.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Rodný list dítěte a občanský průkaz.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Žádné formuláře se předem nevyplňují, na místě zápisu bude se zákonným zástupcem vyplněn zápisní lístek.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Žádné poplatky se nehradí.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Ředitel školy rozhoduje o přijetí do 1. ročníku a o případném odkladu povinné školní docházky v rámci správního řízení. Rozhodnutí je povinen vydat do 30 dnů ode dne zápisu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Obecně závazná vyhláška č. 14/2005 o školských obvodech základních škol zřizovaných městem Varnsdorf.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti rozhodnutí ředitele školy lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví ve stanoveném (případně náhradním) termínu k zápisu, je tato skutečnost nahlášena Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ. Nedodržení výše jmenované povinnosti je řešeno pohovorem s rodiči, pokud nedojde ani potom k nápravě, je dále řešeno výchovným opatřením (dohledem).

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Odbor vedení úřadu MěÚ Varnsdorf, tajemník MěÚ Ing. Radek Kříž.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2007

Popis byl naposledy aktualizován

04.01.2016