Povolené užití znaku města Varnsdorf

Název životní situace

Povolené užití znaku města Varnsdorf

Základní informace k životní situaci

Podání žádosti o povolení použít městský znak k propagaci kulturních, sportovních, občanských resp. jiných aktivit.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Městem založené a zřízené organizační složky, jiné orgány a organizace, resp. občan obce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Město a jeho orgány jsou oprávněny užívat znak města bez povolení, jiné orgány a organizace a fyzické osoby pouze se souhlasem Rady města Varnsdorf.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Žádost o užití městského znaku musí být podána písemně, musí být předložena nejpozději 30 dnů před zamýšleným užitím znaku, musí obsahovat důvod a účel, k jakému bude znak města použit, způsob jeho užití a grafickou podobu tohoto záměru.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

tel. 417 545 111

mail: varnsdorf@varnsdorf.cz

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Sekretariát starosty města v I. patře městského úřadu, kontaktní osoby: Lucie Šepsová, Radka Ježková, tel. 417 545 103, 417 545 102.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Nejsou požadovány.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Žádost o použití městského znaku – v sekretariátu starosty města, lze nahradit volnou formou za splnění předepsaných náležitostí.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Lhůta pro projednání žádostí se řídí termíny zasedaní Rady města Varnsdorf.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, obecně závazná vyhláška ZM č. 7/2005 a Nařízení tajemníka č. 1/2003.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Nejsou.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Souhlas s užíváním znaku města lze odejmout těm uživatelům, kteří nedodrží předepsané podmínky užití znaku anebo znak užijí nevhodným způsobem , který je projevem neúcty k tomuto symbolu města.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Organizační odbor – Ing. Radek Kříž, vedoucí odboru

tel. 417 545 101

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2007

Popis byl naposledy aktualizován

16.01.2017