Byty zvláštního určení

BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ VE VARNSDORFU (BÝVALÉ DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - DPS)

Byty zvláštního určení spravuje obec a vydává pro ně provozní řád.

Byty zvláštního určení slouží k tomu, aby v nich byli soustředěni k trvalému bydlení senioři starší 65 let nebo i mladší plně invalidní občané s trvalým bydlištěm ve Varnsdorfu, kteří potřebují pečovatelskou službu a tato nelze zajistit v současném bydlišti.

Byty zvláštního určení

ul. Lesní 2970, Varnsdorf, tel.: 412 371 466: 45 garsoniér, 30 bytů 1 + 1 
ul. Nemocniční 3321 a 3307, Varnsdorf: 36 bezbariérových bytů
ul. Kostelní 3300, Varnsdorf, 2 bezbariérové byty
Žádosti o pronájem bytu zvláštního určení

Žádosti jsou k dispozici na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na MěÚ Varnsdorf, ul. T. G. Masaryka 1838 u Mgr. Terezy Pecháčkové, 2. patro, kancelář č. 15, tel.: 417 545 246.

Na odboru SVaZ jsou žádosti dále evidovány v seznamu žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení.
Do toho seznamu je zapsán občan, který:

splňuje podmínky ve Statutu bytů zvláštního určení ve Varnsdorfu,
dle doporučení ošetřujícího lékaře je vhodný pro přidělení bytu zvláštního určení,
není dlužníkem města.

OSVaZ (sociální komise doplňkové péče) navrhuje Radě města ke schválení pronájmu bytu zvláštního určení pouze:

seniorům jednotlivcům starším 65 let, jejichž zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby,
seniorům dvojicím, jestliže alespoň u jednoho z nich věk, zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby a druhý mu z vážných důvodů poskytnout péči nemůže,
občanům mladším 65 let, ale byla jim přiznána plná invalidita nebo jsou držiteli výhod II. a III. stupně a je u nich důvodný předpoklad, že budou pečovatelskou službu potřebovat pro postupné ubývání soběstačnosti,
dále seniorům nebo plně invalidním občanům, kteří bydlí v bytech III. a IV. kategorie, kterým kvalita bydlení v bytě zvláštního určení nahradí úkony pečovatelské služby (např. donáška uhlí, vody, zatápění, vynášení popela apod.).

V bytě zvláštního určení nelze ubytovat seniory, případně zdravotně postižené občany:

kteří jsou schopni žít v dosavadním prostředí bez cizí pomoci,
trvale upoutané na lůžko,
postižené vážnou psychickou poruchou,
agresivní a nesnášenlivé s okolím (s asociálním jednáním),
závislé na alkoholu a jiných drogách.
O každém pronájmu bytu rozhoduje Rada města Varnsdorf.

Přidělení bytu zvláštního určení není řešením bytové situace žadatele. Pokud žadatel nebude mít zájem o zavedení pečovatelské služby a užívání bytu zvláštního určení by nepřineslo jeho zdravotnímu stavu žádnou úlevu, bude žadateli doporučeno řešit tuto situaci na odboru správy majetku a investic podáním žádosti o přidělení bytu s tím, že tuto žádost bude řešit bytová komise města.