Organizační odbor

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 08:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
Úterý 08.00 - 11:30 | 12:30 - 15:30 
Středa 08:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 08:00 - 11:30 | 12:30 - 14:30 


Vedoucí odboru:
Ing. Radek Kříž

Zástupce vedoucího odboru:
Ivana Beranová

Činnost  odboru:

Provozuje správu budov a provádí běžnou údržbu v budovách města, ve kterých sídlí odbory MěÚ. Pro zajištění běžných potřeb zaměstnanců města při výkonu samostatné i přenesené působnosti zabezpečuje materiální a technické podmínky jednotlivým odborům MěÚ. Odpovídá za vývoj, provoz a údržbu všech informačních systémů organizace. Zajišťuje preventivní požární kontroly v objektech města. Spravuje příruční spisovny úřadu, připravuje skartační návrhy a vlastní skartaci vyřazených dokumentů. Provozuje centrální podatelny a recepce v budovách MěÚ. Odpovídá za úklid budov a čistotu prostranství v jejich okolí. Pro potřeby zaměstnanců spravuje centrální nákup kancelářských potřeb a provádí jejich výdej. Udržuje a aktualizuje orientační systémy v prostorách MěÚ pro potřeby návštěvníků.
Plní úkoly dle své působnosti při zajišťování připravenosti města na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a na řešení krizových situací dle § 15 zákona č. 239/2000 Sb., § 21 zákona č. 240/2000 Sb. a § 7a zákona č. 222/1999 Sb..

Podatelna a informace
Zajišťuje přebírání a předávání zásilek na České poště ve Varnsdorfu, jejich evidenci a rozdělení na příslušné odbory v elektronické spisové službě. Zpracovává a eviduje dokumenty vzešlé z činnosti úřadu do centrálního podacího deníku a odpovídá za jejich odeslání. Zodpovídá za provoz telefonní ústředny, provádí kopírování dokumentů pro veřejnost. Poskytuje informace a základní tiskopisy návštěvníkům budov.

Vnitřní správa
Spravuje nemovitosti ve kterých jsou umístěny jednotlivé odbory MěÚ, realizuje drobné úpravy a opravy, zajišťuje nezbytné služby pro výkon veřejné správy, včetně úklidových prací.
Disponuje finančními prostředky v rámci části rozpočtu pro provozní a materiální zajištění chodu úřadu v souladu s platnou rozpočtovou skladbou ve výši schválené zastupitelstvem.
V souladu se schválenými prostředky zajišťuje vybavení kanceláří nábytkem a kancelářskými potřebami, telefonními přístroji a kancelářskou technikou. Aktualizuje orientační systémy a označení pracovišť v budovách úřadu. Odpovídá za vyvěšování státních vlajek na budovách MěÚ.

Informatika
Odpovídá za provoz a rozvoj počítačové sítě úřadu, její údržbu a ochranu. Administruje informační systémy úřadu a operační a databázové systémy. Provádí pravidelné zálohování a archivaci dat a jejich ochranu před jejich zneužitím či zničením. Spravuje veškerou dokumentaci k informačním systémům, provádí kontroly PC z hlediska používání neautorizovaného SW pomocí elektronického softwarového auditu. Po technické stránce garantuje implementaci informačního systému a poskytuje uživatelům podporu. Dohlíží na zavádění a akceptaci schválené bezpečnostní politiky a dodržování ustanovení zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Zajišťuje administraci webových stránek města a aktualizuje jejich obsah na základě požadavků oprávněných uživatelů. Při zasedáních zastupitelstva města zajišťuje provoz elektronického hlasovacího zařízení. Odpovídá za vybavení jednotlivých uživatelů odpovídající výpočetní technikou, provoz a údržbu kopírovacích zařízení a elektronického docházkového systému.

Volby
Zajišťuje technicky a organizačně průběh voleb.

Krizové řízení
· plní úkoly v oblasti připravenosti města na mimořádné události, na provádění záchranných a likvidačních prací a ochraně obyvatelstva
· plní úkoly v oblasti připravenosti města na řešení krizových situací
· plní úkoly v oblasti utajovaných informací
· přijímá nálezy a oznámení, vede seznam nalezených předmětů
· zajišťuje volby

Požární prevence
Ve spolupráci se správcem bytů a OSMI zajišťuje preventivní požární kontroly v městských objektech. Kontroluje dodržování podmínek stanovených zákony a městem v oblasti PO, spolupracuje na tvorbě a aktualizaci OZV a dalších dokumentů. Zajišťuje a vykonává krizovou službu, zajišťuje funkčnost varovného a svolávacího systému – sirény, městský rozhlas, pagery, radiostanice a zodpovídá za jejich provoz. Organizuje požární prevenci pro děti a mládež předškolního a školního věku, působí jako konzultant v otázkách požární bezpečnosti pro občany. Zajišťuje opravy a údržbu objektů a techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů města.