Výdej údajů z evidence obyvatel

Název životní situace

Poskytnutí údajů z informačního systému

Základní informace k životní situaci

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky, o osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem (dále jen „partner“) nebo dítětem občana.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat obyvatel starší 15 let. Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let. Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může rovněž požádat podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu poskytuje na žádost obyvatele staršího 15 let údaje z informačního systému, které jsou vedeny k jeho osobě. Žádost se podává elektronicky na formuláři zpřístupněném ministerstvem dálkovým přístupem; prostřednictvím datové schránky, nebo na základě  tiskopisu "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" nebo písemné žádosti, která musí obsahovat jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Žádost obyvatel opatří úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Elektronicky na formuláři, zpřístupněném ministerstvem dálkovým přístupem; prostřednictvím datové schránky, nebo podáním tiskopisu žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému nebo podáním písemné žádosti.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, T. G. Masaryka 1838, dveře č. 30, 31.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních agend a dopravy, T. G. Masaryka 1838, dveře č. 30, 31, referentky: N. Hájková

Úřední hodiny:

Pondělí, středa  8:00 – 17:00
Úterý                8:00 – 15:30
Čtvrtek              zavřeno
Pátek                8:00 - 14:30

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz nebo cestovní doklad.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Tiskopis "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" nebo písemná žádost adresovaná: Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, T. G. Masaryka 1838, dveře č. 30, 31.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Obyvatel za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Nejsou stanoveny.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nejsou stanoveny.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, N. Hájková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.01.2021

Popis byl naposledy aktualizován

23.08.2022