Sociální služby

Název životní situace

Sociální služby

Základní informace k životní situaci

Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob dle jejich individuálních potřeb, v náležité kvalitě takovými způsoby (dle standardů kvality sociálních služeb), aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních lidských svobod.
Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Poskytují se jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá zletilá osoba (za nezletilou osobu zákonný zástupce), která má na území ČR trvalý pobyt nebo jí byl povolen azyl; cizinec bez trvalého pobytu, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva; občan členského státu Evropské unie a rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Město Varnsdorf v s současné době poskytuje a má registrovány následující sociální služby:

  • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež;
  • noclehárna;
  • pečovatelská služba;
  • sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi;
  • terénní programy.

Sociální služby na území města Varnsdorf jsou podpořeny Ústeckým krajem - www.kr-ustecky.cz.

Ve zdejším městě dále působí ještě následující poskytovatelé sociálních služeb:

- CEDR – komunitní spolek, Krásná Lípa;
- Centrum LIRA Liberec, z.ú.;  
- Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov;
- Drug Out Ústí nad Labem, z.ú.,  
- K- centrum – WHITE LIGHT I., Ústí nad Labem, pracoviště Rumburk, z.ú.;
- Komunitní centrum KOSTKA, Krásná Lípa;
- Raná péče Čechy- Praha 13 Stodůlky;
- Spirála Ústecký kraj, z.ú., 

Ve zdejším městě působí i dobrovolnické centrum Strakapoud Varnsdorf, jehož členové docházejí za pacienty na LDN Varnsdorf, případně poskytují doučování dětí.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

MěÚ Varnsdorf, odbor sociálních věcí a zdravotnictví – osobně, telefonicky, elektronicky.

Ve které instituci životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, odbor sociálních věcí a zdravotnictví – sídlo ul. T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf, 2. patro

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Vedoucí odboru: Bc. Miroslav Valčík, kan. č. 10, tel. 417 545 242
Zástupce vedoucího odboru: Mgr. Jana Křížová, kan. č. 13, tel. 417 545 240
Kontaktní osoba pro sociální služby města Varnsdorf „Modrý kámen“: Koordinátor sociálních služeb
Bc. Miroslav Valčík, tel. 417 545 242  
Kontaktní osoba pro prevenci kriminality:  protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality
Václav Lacina, kan. č. 12, tel. 417 545 234

Úřední hodiny:
PO  8:00 - 17:00 hod.
ÚT  8:00 - 15:30 hod.
ST  8:00 – 17:00 hod.
ČT  Pro veřejnost zavřeno
PÁ  8:00 - 14:30 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Žádné

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Za poplatek jsou poskytovány pouze následující služby:
- Noclehárna – poplatek za nocleh 30 Kč/noc.
- Pečovatelská služba Varnsdorf (více o poplatcích na adrese:
http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/o-meste/urady-sluzby/socialni-sluzby/pecovatelska-sluzba-mesta-varnsdorf.html)
Poplatky jsou vybírány hotově do příruční pokladny.
Maximální výše úhrad za sociální služby stanovuje vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Bezodkladně, dle kapacity poskytované služby.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění; vyhláška č. 505 /2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Stížnost u vedoucího odboru, nebo u zástupce vedoucího odboru na chování a postup zaměstnance.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Ukončení poskytované služby; vymáhání dluhu za nezaplacené poskytnuté sociální služby; přestupkové řízení.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

MěÚ Varnsdorf – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Bc. Miroslav Valčík.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2017

Popis byl naposledy aktualizován

02.01.2018