Registr vozidel

Foto - portrét

Berta Doušová

technik, registr vozidel
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 212
Foto - portrét

Jarmila Jägermanová

technik, registr vozidel, dopravní úřad
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 212
Foto - portrét

Karel Grof

zkušební komisař, autoškoly
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 213
Název životní situace

Registr silničních vozidel

Základní informace k životní situaci
 • vede registr silničních vozidel,
 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru
 • přiděluje silničním motorovým a přípojným vozidlům registrační značky, registrační značky na přání, vydává osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz motorového nebo přípojného vozidla,
 • rozhoduje o vyřazení vozidla z provozu a zapíše zánik vozidla, povoluje přestavbu vozidel registrovaných v registru silničních vozidel.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou je pouze provozovatel vozidla  nebo osoba pověřená provozovatelem na základě ověřené plné moci k danému úkonu.

Oprávněnou osobou právnického subjektu je statutární zástupce nebo jednatel, nebo osoba pověřená statutárním zástupcem nebo jednatelem na základě ověřené  plné moci k danému úkonu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Osobní účast na Městském úřadu Varnsdorf, odboru správních agend a dopravy, T.G. Masaryka 1838, patro č. 2, č. dveří 7.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podáním příslušné žádosti k danému úkonu na Městském úřadu Varnsdorf, odboru správních agend a dopravy, T.G. Masaryka 1838, patro č. 2, č. dveří 7.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, T.G. Masaryka 1838, patro č. 2, č. dveří 7.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, T.G .Masaryka 1838, patro č. 2, č. dveří 7.

Berta Doušová, Bc. Jarmila Jägermanová, DiS,  Václav Šlosar, Karel Grof – tel. 417 545 213

Úřední hodiny:

Pondělí, středa     8:00 – 17:00

Úterý                    8:00 – 15:30

Pátek                    8:00 - 14:30

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz, technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla a dále doklady potřebné k dané požadované změně vozidla (např. evidenční kontrolu, zelenou kartu pojištění odpovědnosti, typový list tažného zařízení, atd.) .

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

 • Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
 • Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
 • Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla.
 • Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu.
 • Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.
 • Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz. 
 • Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou.
 • Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.

Tyto formuláře jsou k dispozici na odboru správních agend a dopravy.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Registrace vozidel

Motocykl do 50 cm ................................................... 300 Kč

nad 50 cm ................................................................500 Kč

Osobní automobil, nákladní, bus a traktor .............. 800 Kč

Přípojné vozidlo do 750 kg ..................................... 500 Kč

nad 750 kg ............................................................. 700 Kč

Vyřazení vozidla  .................................................... 200 Kč

Ukončení vyřazení vozidla  ..................................... 50 Kč

Výměna 1 registrační značky (jedné tabulky) ......... 200 Kč

Zápis změny do TP a do registru vozidel ...................50 Kč

Duplikát TP, ORV ......................................................100 Kč

Registrační značka na přání (jedna tabulka) ........ 5 000 Kč

Rezervace reg. značky na přání ................................500 Kč

Vydání třetí registrační značky na nosič kol ..............600 Kč

Správní poplatky je možno platit v hotovosti nebo platební kartou na odboru správních agend a dopravy.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Lhůta k vyřízení žádosti je do 30 dnů dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení nebo oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním učiněným u MěÚ Varnsdorf, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

V případě nedodržení povinností se postupuje dle ustanovení § 83 a  § 83a  zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Odbor správních agend a dopravy, Berta Doušová, Bc. Jarmila Jägermanová, DiS , Václav Šlosar, Karel Grof

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

06.01.2016

Popis byl naposledy aktualizován

26.09.2017