Sociálně právní ochrana dětí

Název životní situace

Sociálně právní ochrana dětí

Základní informace k životní situaci

Sociálně právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Pro účely tohoto zákona se dítětem rozumí nezletilá osoba.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat samo nezletilé dítě, rodič, osoba odpovědná za výchovu apod., žadatelé o zprostředkování NRP. 
Sociálně právní ochrana se poskytuje dítěti, které na území České republiky má trvalý pobyt, má podle zvláštního právního předpisu upravující pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo je hlášeno k pobytu na území ČR po dobu nejméně 90 dnů, podalo žádost o udělení mezinárodní ochrany na území ČR, je oprávněno trvale pobývat, nebo pobývá s rodičem, který podal žádost o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území ČR nebo pobývá na základě uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany na území ČR podle zvláštního právního předpisu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Sociálně  právní ochranu dětí (dále jen SPOD) zajišťují obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obecní úřady. SPOD sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčinu jejich vzniku, činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti. Rodič nebo jiná odpovědná osoba za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně  právní ochrany, státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, popřípadě pověřené osoby, tyto orgány v rozsahu své působnosti a pověřené osoby v rozsahu svého pověření jsou tuto pomoc povinny poskytnout. SPOD spočívá především v preventivní a poradenské činnosti, zajišťování opatření na ochranu dětí (např. výchovných opatření), poskytování péče dětem vyžadujícím zvýšenou pozornost, zprostředkování osvojení a pěstounské péče, doprovázení osob pečujících, ochranu při svěření dítěte do výchovy jiných fyzických osob než rodičů, sledování výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

MěÚ Varnsdorf, odbor sociálních věcí a zdravotnictví - osobně, telefonicky, elektronicky.

Ve které instituci životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, odbor sociálních věcí a zdravotnictví – sídlo ul. T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf - 2. patro

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Vedoucí odboru: Bc. Miroslav Valčík, kan. č. 10, tel. 417 545 242
Zástupce vedoucího odboru: Mgr. Jana Křížová, kan. č. 13, tel. 417 545 240

Zaměstnanci OSPOD:
Tomáš Rozvoral, DiS,, tel. 417 545 232
Veronika Mazačová, DiS., tel. 417 545 239
Bc. Karolína Sajfertová, tel. 417 545 243
Mgr. Pavel Král, tel. 417 545 237
 
Doprovázení osob pečujících :
Bc. Alena Sobotková, tel. 417 545 244

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 08:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
Úterý 08.00 - 11:30 | 12:30 - 15:30 
Středa 08:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
Čtvrtek zavřeno (otevřena pouze pokladna ve vestibulu v budově A)
Pátek 08:00 - 11:30 | 12:30 - 14:30 

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz – dospělý, rodný list – nezl. dítě.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Všechny formuláře jsou k dispozici na OSVaZ; nebo na webových stránkách města ke stažení na adrese:
http://www.varnsdorf.cz/cz/urad/formulare/formulare-osvz.html

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

SPOD se poskytuje bezplatně.
Pořizování kopií spisových dokumentací nebo jejich částí na žádost klienta je zpoplatněno v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění takto částkou 15 Kč za první stránku a částkou 5 Kč za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Bezodkladně; ve správním řízení rovněž bezodkladně, nejpozději do 30 dnů; jde-li o zvlášť složité případy, pak do 60 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Základní principy sociálně právní ochrany dítěte jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění; dále vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o SPOD, v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 293/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Stížnost u vedoucího odboru, nebo u zástupce vedoucího odboru na chování a postup zaměstnance.
Ve správním řízení námitky, odvolání proti rozhodnutí - písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Přestupky dle § 59, zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, jsou postihovány pokutami.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

MěÚ Varnsdorf – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Bc. Miroslav Valčík.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2013

Popis byl naposledy aktualizován

02.01.2024