Oznámení pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, včetně tanečních zábav a diskoték na území města Varnsdorf.

Název životní situace

Oznámení pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, včetně tanečních zábav a diskoték na území města Varnsdorf.

Základní informace k životní situaci

Pořadatel akce je povinen oznámit akci Městskému úřadu Varnsdorf.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Pořadatelé veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, včetně tanečních zábav a diskoték.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Oznámení pořadatel podává zásadně na předepsaném formuláři nejpozději 5 dnů před jejím konáním na Městském úřadu Varnsdorf. Případné změny údajů uvedených v oznámení o konání akce je pořadatel povinen sdělit v místě podání písemnou formou a neprodleně.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Vyzvednout příslušný formulář na podatelně MěÚ, Odboru školství, kultury a tělovýchovy nebo na www.varnsdorf.cz.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf – Odbor školství, kultury a tělovýchovy.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Odbor školství kultury a tělovýchovy, Trebatická Jiřina, číslo dveří 12, tel.: 417 545 142 (Po 8.00-17.00, Út 8.00-15.30, St 8.00-17.00, Pá 8.00-14.30).

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz, IČ.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Formuláře „Oznámení“ jsou k dispozici na podatelně MěÚ Varnsdorf, na OŠKT, dále jsou dostupné v elektronické podobě na www.varnsdorf.cz.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Bez poplatků.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Povinnost je splněna převzetím „Oznámení“ příslušným úředníkem MěÚ, který potvrdí převzetí podacím razítkem a podpisem na kopii „Oznámení“.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Obecně závazná vyhláška Města Varnsdorf č. 10/2005 o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných podniků vydaná na základě ustanovení § 10 písm.b) a § 84odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Neuplatňují se.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Postih podle

§ 58 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

§ 46 odst. 2 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Varnsdorf a další pověření zaměstnanci města.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Odbor školství, kultury a tělovýchovy, Trebatická Jiřina.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31. 1. 2007

Popis byl naposledy aktualizován

16.01.2017