Přerušení provozování živnosti

Foto - portrét

Šárka Dobešová

Živnostenský úřad - registr
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 228
Foto - portrét

Jiří Daníček

Živnostenský úřad - registr
Budova: T. G. Masaryka 2838
Tel. linka: 417 545 229

Název životní situace

Přerušení provozování živnosti

Základní informace k životní situaci

Podnikatel má možnost oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti na dobu libovolně dlouhou. Provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

V době přerušení provozování živnosti se na podnikatele vztahují povinnosti uložené živnostenským zákonem kromě povinností stanovených v § 31 odst. 2,9 a  17, v § 17 odst. 4 a  8 a  povinnosti splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnikatel, který hodlá přerušit provozování živnosti nebo osoba jím zmocněná na základě plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Podnikatel je povinen v oznámení o přerušení provozování živnosti uvést počátek a konec přerušení provozování živnosti.

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Oznámení o přerušení provozování živnosti je možné podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa(CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datového schránky tohoto úřadu). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Ve které instituci životní situaci řešit?

Oznámení o přerušení provozování živnosti je možné podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa(CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datového schránky tohoto úřadu). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Oznámení o přerušení provozování živnosti je možné podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa(CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datového schránky tohoto úřadu). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Formulář ,,Změnový list“, prostřednictvím kterého lze oznámit přerušení provozování živnosti. Formulář lze získat na jakémkoli obecním živnostenském úřadu, příp. je volně dostupný na internetových stránkách   www.mpo.cz nebo www.varnsdorf.cz.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Tento úkon není zpoplatněn.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Živnostenský úřad informuje podnikatele o zápisu přerušení provozování živnosti do živnostenského rejstříku.

Zápis do živnostenského rejstříku musí být proveden do 5 dnů ode dne doručení ohlášení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Nejsou.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Při nedodržení povinnosti předem oznámit pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu je porušen § 31 odst. 12živnostenského zákona a může byt uložena pokuta dle § 62 odst. 2 živnostenského zákona až do výše 10 000 Kč.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činnosti a obecní živnostenský úřad, Ing. Martina Dubská, tel. 417 545 210.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.01.2021

Popis byl naposledy aktualizován

15.01.2021