Žádost o výpis z rejstříku trestů

 

Název životní situace

Žádost o výpis z evidence rejstříku trestů

Základní informace k životní situaci

Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů (dále jen „výpis“) týkající se této osoby. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Výpis se vydá na základě ověřené plné moci i zmocněnci této osoby v rámci poskytování právní pomoci této osobě advokátovi.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost předkládá žadatel nebo jeho zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Zažádáním o výpis na Městském úřadu Varnsdorf, Odboru správních činností a obecném živnostenském úřadu, evidence obyvatel, T. G. Masaryka 1838, dveře č. 30 nebo 31. Případně dveře č. 7 a 28. 

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, evidence obyvatel, T. G. Masaryka 1838, dveře č. 30 nebo 31, Česká pošta, žádost o výpis lze také podat přímo v sídle Rejstříku trestů, Praha 4, Soudní 1. Výpis je zde vyhotoven na počkání v úředních hodinách.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad,, T. G. Masaryka 1838, dveře č. 30 a 31, případně 7 a 28, referentka: Markéta Hindráková, tel. 417 545 214.

Úřední hodiny:

Pondělí, středa 8:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 15:30
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00 - 14:30

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Totožnost žadatele se ověřuje podle originálu platného osobního průkazu (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince, apod.), opatřeného fotografií. V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba, předkládá tato osoba úředně ověřenou plnou moc, příp. též přeloženou do českého jazyka.
Občané ostatních států předloží svůj cestovní pas a originál rodného listu nebo jeho kopii úředně ověřenou a přeloženou do českého jazyka od úředního překladatele.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Žadatel na výpisu svým podpisem potvrdí převzetí a zaplatí správní poplatek ve výši 100 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Žadatel obdrží výpis na počkání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nejsou stanoveny.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, Ing. Renát Calvitti

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.01.2021

Popis byl naposledy aktualizován

23.08.2022