Žádost o výpis z rejstříku trestů

Foto - portrét

Jiřina Vélová

evidence obyvatel
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 214

 

Název životní situace

Žádost o výpis z evidence rejstříku trestů

Základní informace k životní situaci

Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů (dále jen „výpis“) týkající se této osoby. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Výpis se vydá na základě ověřené plné moci i zmocněnci této osoby v rámci poskytování právní pomoci této osobě advokátovi.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost předkládá žadatel nebo jeho zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Zažádáním o výpis na Městském úřadu Varnsdorf, odboru správních agend a dopravy, evidence obyvatel, T. G. Masaryka 1838, dveře č. 31, nebo na Živnostenském úřadu se sídlem na Nám. E. Beneše 470. 

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, evidence obyvatel, T. G. Masaryka 1838, dveře č. 31, nebo Živnostenský úřad se sídlem na Nám. E. Beneše 470, Česká pošta, žádost o výpis lze také podat přímo v sídle Rejstříku trestů, Praha 4, Soudní 1. Výpis je zde vyhotoven na počkání v úředních hodinách.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, evidence obyvatel, T. G. Masaryka 1838, dveře č. 31, referentka: Jiřina Vélová, tel. 417 545 214
Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 15:30
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00 - 14:30

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Totožnost žadatele se ověřuje podle originálu platného osobního průkazu (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince, apod.), opatřeného fotografií. V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba, předkládá tato osoba úředně ověřenou plnou moc, příp. též přeloženou do českého jazyka.
Občané ostatních států předloží svůj cestovní pas a originál rodného listu nebo jeho kopii úředně ověřenou a přeloženou do českého jazyka od úředního překladatele.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Žadatel na výpisu svým podpisem potvrdí převzetí a zaplatí správní poplatek ve výši 100 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Žadatel obdrží výpis na počkání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nejsou stanoveny.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, Jitka Hanousková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

05.01.2015

Popis byl naposledy aktualizován

24.01.2017