Dotační programy

Dotační program města Varnsdorf

Město Varnsdorf vyhlašuje každoročně program na projekty veřejně prospěšného charakteru formou výběrového dotačního řízení.

Finanční podpora formou neinvestiční účelové dotace je zaměřena na podporu kulturní, sportovní a další činnosti dětí, mládeže a pro širokou veřejnost. Slouží jako zájem města pro zdravé využívání volného času občanů, k obohacení kulturního a sportovního života ve městě, ke zvýšení vzdělávání a estetického cítění a jako účinná forma prevence kriminality.

Dotační program města Varnsdorf pro rok 2024 (více informací zde)

Žadatelé o neinvestiční účelovou podají žádosti pro rok 2024 v termínu od 02.01. do 31.01.2024. Termín odevzdání je závazný pro všechny žadatele.

Nedílnou součástí Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2024 jsou tyto přílohy:

 • Zásady a kritéria hodnocení (příloha č. 1) -  DOCPDF
 • Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na akci (příloha č. 2) - DOCPDF
 • Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na činnost (příloha č. 3) - DOCPDF
 • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – akce (příloha č. 4) - DOCPDF
 • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – činnost (příloha č. 5) - DOCPDF

Dotační program města Varnsdorf pro rok 2023

 • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – akce (příloha č. 4) - DOCPDF
 • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – činnost (příloha č. 5) - DOCPDF

Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf

Dokument shrnuje formy a způsoby podpory sportu, včetně podmínek, za jakých je možné přidělovat účelovou neinvestiční dotaci v jednotlivých oblastech sportu a na sportovní aktivity.

Je zaměřena na podporu dětí a mládeže do 19 let s trvalým pobytem ve Varnsdorfu a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Varnsdorf, který zahrnuje město Chřibská, obce Jiřetín pod Jedlovou, Dolní Podluží, Horní Podluží a Rybniště. Koncepce počítá i s přímou podporou nadstandardní reprezentace jednotlivců a registrovaných dospělých sportovních oddílů. Podmínkou je min. 50 % sportovní základny oddílu s trvalým pobytem ve Varnsdorfu.

Poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf:

Uzávěrka k podání žádostí v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf pro rok 2024 je stanovena od 02. ledna 2024 do 16. února 2024 do 14.30 hodin.

 • Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf - PDF
 • Žádost na ČINNOST - DOCPDF
 • Žádost na NADSTANDARD - DOCPDF
 • Vyúčtování ČINNOST - DOCPDF
 • Vyúčtování NADSTANDARD - DOCPDF

Ke stažení

 • Logo města Varnsdorf - PDF