Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém Městského úřadu Varnsdorf v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937

Podání a příjem oznámení

Oznámení je možné podat pověřené osobě následovně:

1) Písemně doručením v zalepené obálce označené VOS prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, podatelny nebo osobně na adresu:

Žaneta Moravcová
Městský úřad Varnsdorf
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

2) Elektronicky na e-mailovou adresu oznameni@varnsdorf.cz

3) Doručením do datové schránky povinného subjektu s tím, že v tomto případě nelze zaručit ochranu podle Směrnice a tohoto vnitřního předpisu.

4) Ústně na základě osobního nebo telefonického rozhovoru (tel. 417 545 101) s tím, že pověřená osoba je povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji pověřená osoba pořídit. V takovém případě se pořídí pouze písemný záznam, který by co do obsahu měl odpovídat protokolu podle § 18 odst. 2 správního řádu.

5) Prostřednictvím externího subjektu, kterým je Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Dokumenty

 Whistleblowing: Závěry výzkumu a doporučení