Statut časopisu

Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem E 12234

Hlas severu (dále jen HS) je čtrnáctideník, určený pro občany Varnsdorfu a jeho okolí. Vydávání HS se řídí zák. č. 46/2000 Sb., (tiskový zákon), v dalším pak tímto statutem. Vydavatelem HS je Město Varnsdorf, práva a povinnosti vydavatele vykonává Rada města Varnsdorf. Zástupcem vydavatele je pověřený člen Rady města Varnsdorf.

Hlavním posláním HS je poskytovat zprávy a informace z politického, společenského, kulturního a sportovního dění ve městě a jeho okolí. Přiměřený prostor poskytuje také občanským sdružením, politickým stranám a hnutím i jednotlivým občanům (dopisovatelům), kteří zde mají možnost vyjádřit své názory na život a dění ve městě a jeho okolí. Kromě toho zveřejňuje také placenou inzerci. Ročně vychází zpravidla 24 čísel o rozsahu zpravidla 8-12 stran B4 a 2 stran A4. Počet stran se může změnit, vyžádá-li si to aktuální potřeba.

Vedoucího redaktora HS jmenuje a odvolává rada města na návrh zástupce vydavatele. Rada města jmenuje a odvolává zástupce vedoucího redaktora a členy redakční rady podle společného návrhu zástupce vydavatele a vedoucího redaktora HS. Redakční rada má zpravidla 5 členů.

Časopis řídí a za jeho obsah je odpovědný vedoucí redaktor, v případě jeho nepřítomnosti zástupce vedoucího redaktora.

Vedoucí redaktor HS zajišťuje pro město Varnsdorf vydávání Hlasu severu na základě Smlouvy o zajištění činnosti redaktora uzavřené podle §1746/2 občanského zákoníku, se členy redakční rady uzavírá město Varnsdorf podle § 76 zákona č. 262/2006 ZP dohody o pracovní činnosti. Vedoucí redaktor je povinen řídit se při vydávání Hlasu severu doporučením redakční rady, ve sporných případech rozhoduje zástupce vydavatele, který dle § 4 zák. č. 46/2000 Sb., (tiskový zákon) odpovídá za obsah tisku.

Hospodaření Hlasu severu se řídí rozpočtem, který na návrh zástupce vydavatele a vedoucího redaktora schvaluje Zastupitelstvo města Varnsdorf jako součást městského rozpočtu.

Cenu jednotlivých výtisků, ceny placené inzerce a dalších služeb navrhuje zástupce vydavatele; návrh předkládá vedoucí redaktor ke schválení radě města.

Organizační servis ve vztahu k vydavateli, přijímání inzerce a inkasování plateb za zveřejněné inzeráty zajišťuje pověřený pracovník MěÚ Varnsdorf.

Tento statut byl schválen usnesením RM č. 105/2015 ze dne 12.03.2015 s účinností od 16.02.2015. 

Ing. Stanislav Horáček
starosta města