Informace dle z. 106/1999 Sb.

1. Název Město Varnsdorf
2. Důvod a způsob založení Město Varnsdorf (dále jen město) je základním územním samosprávným společenstvím občanů v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 2 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 20 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 35 a § 61 zákona o obcích).
3. Organizační struktura odkaz na organizační strukturu
4. Kontaktní spojení kontaktní údaje obce
4.1 Kontaktní poštovní adresa město Varnsdorf
nám. E. Beneše 470
40747 Varnsdorf
4.2 Adresa úřadoven pro osobní návštěvu

Městský úřad Varnsdorf

nám. E. Beneše 470
40747 Varnsdorf

 

Městský úřad Varnsdorf

T. G. Masaryka
40747 Varnsdorf

4.3 Úřední hodiny Pondělí   08:00 - 11:30 | 12:30 – 17:00
Úterý      08:00 - 11:30 | 12:30 - 15:30
Středa    08:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
Čtvrtek   zavřeno
Pátek     08:00 - 11:30 | 12:30 - 14:30
4.4 Telefonní čísla +420 417 545 111 budova nám. E. Beneše
+420 417 545 222 budova TGM
4.5 Čísla faxu nepoužívá se
4.6 Adresa internetové stránky https://www.varnsdorf.cz
4.7 Adresa e-podatelny epodatelna@varnsdorf.cz
4.8 Další elektronické adresy https://www.varnsdorf.cz/regia/
5. Případné platby lze poukázat

účty vedeny u České spořitelny
19-0921388329/0800 - pronájmy, psi, správní poplatky, pokuty, atd...
35-0921388329/0800 - komunální odpad

účty vedené u ČSOB
285336500/0300 - pokuty za přestupky zjištěné měřícím zařízením (radary)
(od 10.7.2019)

6. 00261718
7. DIČ CZ00261718
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

programová prohlášení

strategicé dokumenty

směrnice pro zadávání veřejných zakázek
usnesení ZM

8.2 Rozpočet Odkaz na rozpočet města
9. Žádosti o informace online formulář ZDE, epodatelna: epodatelna@varnsdorf.cz
10. Příjem žádostí a dalších podání V podatelně MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, tel. +420 417 545 111 a v podatelně na sekretariátu starosty města,  tel. +420 417 545 102.
11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti správním rozhodnutím orgánů města
Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí odboru MěÚ, rady města nebo komise k projednávání přestupků, je odovolání. Odvolání se podává prostřednictvím toho orgánu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě a k orgánu, které jsou v poučení rozhodnutí uvedeny a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno. Odvolání by mělo obsahovat označení toho, kdo jej podává, čeho se odvolání týká, případné důkazní prostředky, datum a podpis. Proti uložení blokové pokuty se nelze odvolat.
Opravným prostředkem proti pravomocnému správnímu rozhodnutí je obnova řízení, kterou povolí na návrh účastníka řízení nebo nařídí správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Návrh se podává u správního orgánu ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se účastník dozvěděl o důvodech obnovy, nejdéle však do tří let od právní moci rozhodnutí; ve stejné lhůtě může správní orgán obnovu řízení nařídit. Správní řád stanoví další podmínky obnovy.
Dalším opravným prostředkem proti pravomocnému správnímu rozhodnutí je přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení, kdy z vlastního nebo jiného podnětu může rozhodnutí přezkoumat správní orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal. Správní řád stanoví další podmínky přezkoumání rozhodnutí.
 

Opravné prostředky proti opatřením orgánů města
Proti opatřením orgánů města, na která se nevztahují předpisy o správním řízení, lze učinit podání, které podle obsahu projedná příslušný orgán města. Je také možné využít institut dozoru, definovaný zákonem o obcích (§ 123 až 129 zákona č.128/2000 Sb., o obcích) a podat podnět ke krajskému úřadu pro nesoulad opatření se zákony nebo jinými právními předpisy. Podání by mělo obsahovat označení toho, kdo jej podává, proti čemu směřuje, případné důkazní prostředky, datum a podpis.

Soudní přezkum
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní a zákon č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu stanoví, ve kterých případech soudy přezkoumávají rozhodnutí správních orgánů.

12. Formuláře Odkaz na používané formuláře
13. Popisy postupů - životní situace Odkaz na životní situace
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Městský úřad Varnsdorf v postavení správce daně není vybaven ke zřízení daňových informačních schránek dle § 69 zákona 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

14.2 Vydané právní předpisy Odkaz na právní předpisy města
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací
(podle zákonů č.106/1999 Sb. a č.123/1998 Sb.)


Kopírování dokumentů

1 kopie formátu A4 jednostranná          2 Kč

1 kopie formátu A4 oboustranná           3 Kč

1 kopie formátu A3 jednostranná          3 Kč

1 kopie formátu A3 oboustranná           5 Kč


Pořízení tiskového výstupu

1 dokument formátu A4 jednostranný    3 Kč

1 dokument formátu A4 oboustranný     5 Kč

1 dokument formátu A3 jednostranný    6 Kč

1 dokument formátu A3 oboustranný     9 Kč


Práce s výpočetní technikou

Výstupy z Internetu, právních systémů, portálů státní správy apod. se účtují v ceně práce 5,- Kč za minutu, popř další režijní náklady na tisk.
 

Příprava a zpracování požadované informace

práce zaměstnance v tarif. třídě 7     200,-Kč/hodina

práce zaměstnance v tarif. třídě 8     250,-Kč/hodina

práce zaměstnance v tarif. třídě 9     300,-Kč/hodina

práce zaměstnance v tarif. třídě 10   350,-Kč/hodina


Ostatní sazby

- správní poplatky dle zákona o správních poplatcích

- poštovné dle tarifů České pošty

- telefonní poplatky dle platného ceníku operátora

- náklady na znalecké posudky, tlumočení, překlady apod. dle skutečných nákladů
 

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací je stanovená sazba dle sazebníku za "Příprava a zpracování požadované informace", která je odvozená od ročních nákladů na platy zaměstnanců města.  Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání se považuje vyhledávání včetně zpracování informace, které přesáhne 30 minut. Úhrada se účtuje za každých započatých 30 minut mimořádně rozsáhlého vyhledávání.
Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.
Pokud dosáhne předpokládaná kalkulace na poskytnutí informace částku 400,- Kč a více, musí být žadatel s výší částky seznámen a projevit souhlas s takto kalkulovanou cenou. Úhradu poté provede v pokladně městského úřadu nebo bezhotovostní platbou na příjmový účet města před podáním informace.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
16. Licenční smlouvy nejsou využívány
16.1 Vzory licenčních smluv nejsou využívány
16.2 Výhradní licence --
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. rok 2000 PDF; rok 2001 PDF; rok 2002 PDF; rok 2003 PDF; rok 2004 PDF; rok 2005 PDF; rok 2006 PDF; rok 2007 PDF; rok 2008 PDF; rok 2009 PDF; rok 2010 PDF; rok 2011 PDF; rok 2012 PDF; rok 2013 PDF; rok 2014 PDF; rok 2015 PDF; rok 2016 PDF; rok 2017 PDF; rok 2018 PDF; rok 2019 PDF; rok 2020 PDF; 2021 PDF; 2022 PDF; 2023 PDF;