Informace dle z. 106/1999 Sb.

Oficiální název
Město Varnsdorf
 
Důvod a způsob založení
Město Varnsdorf (dále jen město) je územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.,o obcích v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb.,občanského zákoníku v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích).
 
Organizační struktura
ZDE
 
Kontaktní spojení
poštovní adresa: Nám. E. Beneše 470, 40747 VARNSDORF
telefon: +420 417 545 111
datová schránka (ID): kabbfuj
e-mail:
e-podatelna:
web: http://www.varnsdorf.cz
 
Případné platby můžete poukázat:
banka: Česká spořitelna a.s., pobočka Varnsdorf
číslo účtu: 19-0921388329/0800
IČ: 00261718
DIČ: CZ00261718
 
Rozpočet města Varnsdorf naleznete zde.
Střednědobý výhled rozpočtu města Varnsdorf naleznete zde.
Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Varnsdorf naleznete zde.
Listinné podoby dokumentů jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470.

Rozklikávací rozpočet
- přehled o aktuálním čerpání rozpočtu
 
Žádosti o informace
on-line formulář: ZDE
e-podatelna:
 
Příjem žádostí a dalších podání
      V podatelně MěÚ Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, tel. +420 417 545 111 a v podatelně na sekretariátu starosty města,  tel. +420 417 545 102.
 
Podání stížnosti
      Příjem a evidence stížností: pí Lucie Šepsová, sekretariát starosty města, tel. +420 417 545 103, e-mail:
 
Opravné prostředky

Opravné prostředky proti správním rozhodnutím orgánů města
Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí odboru MěÚ, rady města nebo komise k projednávání přestupků, je odovolání. Odvolání se podává prostřednictvím toho orgánu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě a k orgánu, které jsou v poučení rozhodnutí uvedeny a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno. Odvolání by mělo obsahovat označení toho, kdo jej podává, čeho se odvolání týká, případné důkazní prostředky, datum a podpis. Proti uložení blokové pokuty se nelze odvolat.
Opravným prostředkem proti pravomocnému správnímu rozhodnutí je obnova řízení, kterou povolí na návrh účastníka řízení nebo nařídí správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Návrh se podává u správního orgánu ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se účastník dozvěděl o důvodech obnovy, nejdéle však do tří let od právní moci rozhodnutí; ve stejné lhůtě může správní orgán obnovu řízení nařídit. Správní řád stanoví další podmínky obnovy.
Dalším opravným prostředkem proti pravomocnému správnímu rozhodnutí je přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení, kdy z vlastního nebo jiného podnětu může rozhodnutí přezkoumat správní orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal. Správní řád stanoví další podmínky přezkoumání rozhodnutí.

Opravné prostředky proti opatřením orgánů města
Proti opatřením orgánů města, na která se nevztahují předpisy o správním řízení, lze učinit podání, které podle obsahu projedná příslušný orgán města. Je také možné využít institut dozoru, definovaný zákonem o obcích (§ 123 až 129 zákona č.128/2000 Sb., o obcích) a podat podnět ke krajskému úřadu pro nesoulad opatření se zákony nebo jinými právními předpisy. Podání by mělo obsahovat označení toho, kdo jej podává, proti čemu směřuje, případné důkazní prostředky, datum a podpis.
 
Soudní přezkum
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní a zákon č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu stanoví, ve kterých případech soudy přezkoumávají rozhodnutí správních orgánů.
 

Formuláře

     Základní formuláře jsou občanům k dispozici na podatelně městského úřadu, další formuláře na příslušných odborech městského úřadu a ostatní formuláře na webu MVČR.
 

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Návody na řešení životních situací si mohou občané vyhledat na adresách:
http://varnsdorf.cz/cz/urad/zivotni_stituace/
http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx
http://portal.gov.cz

 
Nejdůležitější předpisy
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
- zákon č. 200/1990 Sb,. o přestupcích
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách
- zákon č. 013/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- zákon č. 138/1973 Sb., o vodách
- zákon č. 050/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
- zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
- zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidle územních rozpočtů v platném znění
- zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
- zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
- zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách na přestupkovém oddělení odboru správních agendí městského úřadu, kde do nich může každý nahlédnout. Sbírka zákonů je k dispozici na webu MVČR na adrese http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ .
Městský úřad Varnsdorf v postavení správce daně není vybaven ke zřízení daňových informačních schránek dle § 69 zákona 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
 
Sazebník úhrad za poskytování informací
(podle zákonů č.106/1999 Sb. a č.123/1998 Sb.)

     Kopírování dokumentů

     1 kopie formátu A4 jednostranná          2 Kč

     1 kopie formátu A4 oboustranná           3 Kč

     1 kopie formátu A3 jednostranná          3 Kč

     1 kopie formátu A3 oboustranná            5 Kč

     Pořízení tiskového výstupu

     1 dokument formátu A4 jednostranný    3 Kč

     1 dokument formátu A4 oboustranný     5 Kč

     1 dokument formátu A3 jednostranný    6 Kč

     1 dokument formátu A3 oboustranný     9 Kč

     Práce s výpočetní technikou

     Výstupy z Internetu, právních systémů, portálů státní správy apod. se účtují v ceně práce 5,- Kč za minutu, popř další režijní náklady na tisk.

     Příprava a zpracování požadované informace

     práce zaměstnance v tarif. třídě 7     200,-Kč/hodina

     práce zaměstnance v tarif. třídě 8     250,-Kč/hodina

     práce zaměstnance v tarif. třídě 9    300,-Kč/hodina

     práce zaměstnance v tarif. třídě 10   350,-Kč/hodina

 

     Ostatní sazby

     - správní poplatky dle zákona o správních poplatcích

     - poštovné dle tarifů České pošty

     - telefonní poplatky dle platného ceníku operátora

     - náklady na znalecké posudky, tlumočení, překlady apod. dle skutečných nákladů

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací je stanovená sazba dle sazebníku za "Příprava a zpracování požadované informace", která je odvozená od ročních nákladů na platy zaměstnanců města.  Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání se považuje vyhledávání včetně zpracování informace, které přesáhne 30 minut. Úhrada se účtuje za každých započatých 30 minut mimořádně rozsáhlého vyhledávání.
Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.
Pokud dosáhne předpokládaná kalkulace na poskytnutí informace částku 400,- Kč a více, musí být žadatel s výší částky seznámen a projevit souhlas s takto kalkulovanou cenou. Úhradu poté provede v pokladně městského úřadu nebo bezhotovostní platbou na příjmový účet města před podáním informace.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
rok 2000 PDF; rok 2001PDF; rok 2002 PDF; rok 2003 PDF; rok 2004 PDF; rok 2005 PDF; rok 2006 PDF; rok 2007 PDF; rok 2008 PDF; rok 2009 PDF; rok 2010 PDF; rok 2011 PDF; rok 2012 PDF; rok 2013 PDF; rok 2014 PDF; rok 2015 PDF; rok 2016 PDF