Stížnosti, petice

Název životní situace

Stížnosti, petice

Základní informace k životní situaci

1) Stížností se rozumí písemné nebo ústní podání, kterým se stěžovatel obrací na orgány veřejné správy za účelem ochrany svých zájmů a odstranění překážek a nedostatků, jejichž řešení patří do kompetence těchto orgánů.

2) Peticí se rozumí písemné podání, které obsahuje žádosti, stížnosti anebo návrhy, se kterými se fyzické nebo právnické osoby obracejí na orgány veřejné správy ve věcech společného zájmu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

1) Stížnost je oprávněná podat fyzická osoba a právnická osoba.

2) Petici je oprávněná podat každá fyzická osoba bez omezení, právnická osoba pouze je-li to v souladu s cílem její činnosti.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

1) Stížnost nemá předepsané formální náležitosti, lze jí podat libovolnou formou, z formulace stížnosti však musí být patrné čeho se stěžovatel domáhá, v jaké věci a jednoznačná identifikace stěžovatele.

2) Petice se podává výhradně v písemné formě, petiční arch musí obsahovat jména, příjmení a bydliště těch, do jí podávají a jejich vlastnoruční podpisy. Dále jména, příjmení a bydliště členů petičního výboru, pokud byl ustaven.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

1) Stížnost lze podat písemně, elektronickou poštou anebo ústně.

2) Petici lze podat pouze v písemné formě se všemi náležitostmi.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, tel. 417 545 111

mail: varnsdorf@varnsdorf.cz

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Stížnost lze podat na kterémkoliv odboru městského úřadu, centrální evidence stížností se nachází v sekretariátu starosty města. Vyřizování stížností řeší v první instanci tajemník městského úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Nejsou předepsané žádné doklady. Stěžovatel může doložit oprávněnost své stížnosti doklady nebo dokumentací, pokud je má k dispozici.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Formální podoba není stanovena.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Vyrozumění o přijetí stížnosti obdrží stěžovat do 5 dnů od podání stížnosti zároveň se sdělením, kterému odboru, případně zaměstnanci, městského úřadu byla stížnost postoupena k vyřízení. Lhůta pro vyřízení stížností činí 60 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

1) Stížnosti:

a) zákon. č. 500/2004 Sb., správní řád – stížnosti na nesprávný postup správního orgánu anebo na nevhodné chování úředních osob,

b) Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností orgány města Varnsdorf - ostatní stížnosti.

2) Petice: zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Opravné prostředky se neuplatňují.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Sankce se neuplatňují.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Odbor vedení úřadu – Ing. Radek Kříž, tajemník

417 545 101

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2007

Popis byl naposledy aktualizován

16.01.2017