Cestovní doklady

Foto - portrét

Alena Bošková

občanské průkazy a cestovní doklady
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 211
Foto - portrét

Renáta Parkmanová

občanské průkazy a cestovní doklady
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 225

Název životní situace

Cestovní doklady

Základní informace k životní situaci

Cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat se vydá s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o vydání cestovního pasu může podat:
 • osobně občan starší 15 let. Pokud je občan nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověřený podpis není třeba, jestliže zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před orgánem příslušným k vydání cestovního pasu. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let,
 • místo zákonného zástupce může podat žádost za občana mladšího 15 let pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Splněním všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podáním žádosti.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Žádost o vydání cestovního pasu se podává:

U kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf
referentky: Alena Bošková, tel.: 417 545 211, Renáta Parkmanová, DiS., tel.: 417 545 225

Úřední hodiny:

Pondělí, středa    8:00 – 17:00
Úterý                   8:00 – 15:30
Pátek                   8:00 - 14:30

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

K vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji a cestovního pasu bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů musí občan předložit:

 • doklady, jimiž se ověřuje správnost údajů zpracovaných v žádosti o vydání cestovního pasu např. platný občanský průkaz; občané, kterým se občanský průkaz nevydává, mohou použít např. rodný list, doklad o státním občanství,
 • při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, povinen prokázat státní občanství České republiky dokladem o státním občanství. U občanů, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky, se doklad o státním občanství vyžaduje, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního cestovního pasu v tomto případě doklad o státním občanství, ověří úřad, u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, na jeho žádost státní občanství u úřadu příslušného k jeho vydání. Občan je povinen předložit úřadu, u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, podklady pro ověření státního občanství,
 • platný i neplatný cestovní pas, který občan vlastní,
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, např. rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno. Doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu. Doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jehož svéprávnost byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu. Doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti za občana staršího 15 let členem domácnosti, tj. příslušné rozhodnutí soudu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Občan, který žádá o vydání cestovního pasu nepodává žádost na úředním tiskopisu. Úředník pořídí digitalizovanou podobu občana a žádost vytiskne.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Správní poplatek za vydání cestovního pasu:

 • pro občany starší 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 600 Kč,
 • pro občany mladší 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 100 Kč.

Správní poplatek za vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě:

 • pro občany starší 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 4.000 Kč,
 • pro občany mladší 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 2.000 Kč.

Správní poplatek za vydání cestovního pasu se hradí v hotovosti nebo platební kartou při podání žádosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Lhůty pro vydání cestovního pasu:

 • cestovní pas ve lhůtě 30 dnů,
 • cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů,
 • cestovní pas ve lhůtě 120 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadu v zahraničí.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku cestovních dokladů tím, že:
a) poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
b) neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu,
c) se úmyslně vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních dokladů při překračování státních hranic České republiky na hraničním přechodu,
d) při opuštění území České republiky neoprávněně překročí státní hranice bez platného cestovního dokladu,
e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu,
f) neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy,
g) neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,
h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad,
i) požaduje nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek,
j) pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana, nebo
k) neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.
Za přestupek písm. a) až j) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek písm. k) pokutu do 1 000 000 Kč.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, Alena Bošková, Renáta Parkmanová, DiS.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.01.2021

Popis byl naposledy aktualizován

15.01.2021