Platba či změna místního poplatku za komunální odpad

Foto - portrét

Pavlína Strelecká

místní poplatek za komunální odpad
Budova: nám. E. Beneše 470
Tel. linka: 417 545 114
Název životní situace

Platba či změna místního poplatku za komunální odpad

Základní informace k životní situaci

Poplatníkem je každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území města, cizinec s povoleným trvalým nebo přechodným pobytem na dobu delší než 90 dnů, cizinec pobývající na území města po dobu delší 3 měsíců, azylant a také vlastník nemovitosti určené k individuální rekreaci, bytu nebo domu, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Za nezletilou osobu zákonný zástupce, za více poplatníků žijících ve společné domácnosti může jednat vybraný zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Poplatník obdrží od správce poplatku variabilní symbol platby, bankovní spojení, výši ročního poplatku a termíny, ve kterých je poplatek splatný.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Při změně – podáním žádosti „o změnu v přiznání k místnímu poplatku za komunální odpad", nebo doložením dokladů zakládajícím důvod pro změnu (potvrzení o dlouhodobém pobytu v zahraničí…).

Ve které instituci životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, placení – pokladna, změny - Ekonomický odbor.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Úhrada poplatku – pokladna č. dveří 13, změny – Pavlína Strelecká, kancelář č. 9.

e-mail: pavlina.strelecka@varnsdorf.cz

tel.: 417 545 114

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Pro platbu na pokladně MěÚ žádný.

Pro změnu – „Žádost o změnu v přiznání k místnímu poplatku za komunální odpad“, která je k dispozici na EkO, kancelář č. 9, podatelna MěÚ Varnsdorf,

nebo ZDE

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

720 Kč na osobu a rok, lze uhradit na pokladně nebo převodem na účet města.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku. Dále jsou zde možnosti placení poplatku na více splátek jako např. první polovina poplatku je splatná do 15.2 příslušného roku, druhá do 15.8. V případě, že celková poplatková povinnost za kalendářní rok u domácnosti je vyšší než 2000 Kč, je poplatek splatný ve čtyřech splátkách v termínech do 15.2., 15.5., 15.8. a 15.11. Podrobnější informace naleznete v OZV č. 4/2015.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Obecně závazná vyhláška Města Varnsdorf č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti platebnímu výměru nebo hromadnému předpisnému seznamu, který se vydává v případě nezaplacení poplatku se lze odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce místního poplatku (EkO) ve lhůtě do 30 dnů, který následuje po dni doručení.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností? 

Při nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši, bude poplatek vyměřen platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem a může být navýšen až na trojnásobek.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, Ekonomický odbor - Ing. Jana Kociánová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2016

Popis byl naposledy aktualizován

07.04.2021