Platba či změna místního poplatku za komunální odpad

Foto - portrét

Václav Černý

placení popelnic - místní poplatek za komunální odpad
Budova: nám. E. Beneše 470
Tel. linka: 417 545 115
Název životní situace

Platba či změna místního poplatku za komunální odpad

Základní informace k životní situaci

Poplatníkem je každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území města, cizinec s povoleným trvalým nebo přechodným pobytem na dobu delší než 90 dnů, cizinec pobývající na území města po dobu delší 3 měsíců, azylant a také vlastník nemovitosti určené k individuální rekreaci, bytu nebo domu, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Za nezletilou osobu zákonný zástupce, za více poplatníků žijících ve společné domácnosti může jednat vybraný zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Poplatník obdrží od správce poplatku variabilní symbol platby, bankovní spojení, výši ročního poplatku a termíny, ve kterých je poplatek splatný.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Při změně – podáním žádosti „o změnu v přiznání k místnímu poplatku za komunální odpad", nebo doložením dokladů zakládajícím důvod pro změnu (potvrzení o dlouhodobém pobytu v zahraničí…).

Ve které instituci životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, placení – pokladna, změny - Ekonomický odbor.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Úhrada poplatku – pokladna č. dveří 13, změny – Václav Černý, kancelář č. 9.

e-mail: vaclav.cerny@varnsdorf.cz

tel.: 417 545 115

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Pro platbu na pokladně MěÚ žádný.

Pro změnu – „Žádost o změnu v přiznání k místnímu poplatku za komunální odpad“, která je k dispozici na EkO, kancelář č. 9, podatelna MěÚ Varnsdorf,

nebo ZDE

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

720 Kč na osobu a rok, lze uhradit na pokladně nebo převodem na účet města.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku. Podrobnější informace naleznete v OZV č. 2/2021.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Obecně závazná vyhláška Města Varnsdorf č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti platebnímu výměru nebo hromadnému předpisnému seznamu, který se vydává v případě nezaplacení poplatku se lze odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce místního poplatku (EkO) ve lhůtě do 30 dnů, který následuje po dni doručení.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností? 

Při nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši, bude poplatek vyměřen platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem a může být navýšen až na trojnásobek.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, Ekonomický odbor - Ing. Jana Kociánová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2022

Popis byl naposledy aktualizován

04.11.2022