Stavba

Název životní situace

Stavba

Základní informace k životní situaci

Územní rozhodování

Ohlášení stavebnímu úřadu

Stavební povolení

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník- investor, nebo jeho zplnomocněný zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Musí být splněny požadavky a podmínky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, včetně jeho prováděcích předpisů.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Zahájit řízení lze na základě podání příslušné žádosti, používá se listinná žádost i elektronická podoba žádosti v zákonem předepsané formě. U elektronické podoby je nutné dodržet požadavky vyplývající z ustanovení správního řádu (zákon č.500/2004 Sb.).

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf – Stavební úřad

Nám. E.Beneše, 470, Varnsdorf

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Stavební úřad Varnsdorf , Nám. E. Beneše, č.p. 470, Varnsdorf, přízemí, číslo dveří 32, 35, 36, úřední hodiny pro veřejnost : PO a ST – 8:00 -17:00, tel: 412 545 171

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Musí být splněny požadavky a podmínky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, včetně jeho prováděcích předpisů. Potřebné doklady jsou uvedeny v příloze předepsaných formulářů.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Formuláře používané dle právního předpisu – zákon č. 183/2006 Sb.,

Získat je lze přímo na příslušném stavebním úřadě, nebo na internetových stránkách Města Varnsdorf – www.varnsdorf.cz

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Správní poplatky, dle zákona č. 368/92 Sb., o poplatcích, položka 17 – 20.

Způsob placení: hotově, poštovní poukázka - složenka, bankovním převodem.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Lhůty se odvíjejí od příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., a tam kde není uvedeno se podřizují zákonu č. 500/2004 Sb. (správnímu řádu).

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jeho prováděcí předpisy a vyhlášky , které lze najít v aktuálním znění na elektronických stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, Praha – www.mmr.cz. Dále pak dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu Varnsdorf- Stavebního úřadu. První den lhůty je následující po dni oznámení.

Další možnosti a související požadavky opravných prostředků stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Při nedodržení zákonem daných povinností mohou být uplatněny sankce dle § 173, 178, 179, 180, 181 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Stavební úřad Varnsdorf , Nám.E.Beneše, č.p. 470, Varnsdorf, přízemí, číslo dveří 32, 35, 36, úřední hodiny pro veřejnost : PO a ST – 8:00 -17:00, tel: 417 545 171, úředně pověřené osoby – vedoucí stavebního úřadu, zástupce vedoucího stavebního úřadu, odborní referenti stavebního úřadu.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2007

Popis byl naposledy aktualizován

16.01.2017