Vynětí parcely ze zemědělského půdního fondu

Název životní situace

Vynětí parcely ze zemědělského půdního fondu

Základní informace k životní situaci

Žádost o souhlas k odnětí se podává, když je souhlas požadován ve vyjádření OŽP ke stavbě nebo ke změně užívání pozemku. Obecně pokud se užívání katastrální parcely převádí ze zemědělské půdy na jinou plochu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít (investor stavby, majitel a podobně)

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

S odnětím písemně souhlasí majitel pozemku.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podat žádost o souhlas k odnětí.

Ve které instituci životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, odbor životního prostředí

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Ing. Eva Malá, kancelář č. 7

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Vyplněnou žádost, originály aktuálního výpisu z katastru nemovitostí a katastrální mapy, vystavené katastrálním úřadem (originály budou žadateli vráceny) a kopii katastrální mapy se zákresem požadovaného odnětí. Požadované doklady jsou vždy uvedené ve vyjádření OŽP ke stavbě. Seznam všech dokladů je také na formuláři žádosti (ale v některých případech nejsou některé z nich potřebné).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

jsou k dispozici na odboru životního prostředí, dveře č.7. a na webových stránkách města.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Správní ani místní poplatky se nepředepisují. Po nabytí právní moci stavebního nebo územního rozhodnutí jsou v případech uvedených v souhlasu k odnětí rozhodnutím OŽP předepsány odvody. Pokyny jak odvody zaplatit jsou uvedeny v rozhodnutí.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon ČNR č. 334/1992 S., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Odvoláním proti územnímu nebo stavebnímu rozhodnutí, jejichž součástí je souhlas k odnětí ze ZPF.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

V přestupkovém řízení u fyzické osoby až do 1 000 000 Kč, u podnikajících či právnických osob až do 10 000 000 Kč.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

OŽP - Ing. Přemysl Brzák, tel.: 417 545 150, e-mail: premysl.brzak@varnsdorf.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2024

Popis byl naposledy aktualizován

11.04.2024