Vynětí parcely ze zemědělského půdního fondu

Název životní situace

Vynětí parcely ze zemědělského půdního fondu

Základní informace k životní situaci

Žádost o souhlas k odnětí se podává, když je souhlas požadován ve vyjádření OŽP ke stavbě nebo ke změně užívání pozemku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít (investor stavby, majitel a podobně)

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

S odnětím písemně souhlasí majitel pozemku.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podat žádost o souhlas k odnětí.

Ve které instituci životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, odbor životního prostředí

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Ing. Eva Malá, kancelář č. 7 nebo Lucie Vasilopulosová, kancelář č. 8

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Vyplněnou žádost, originály aktuálního výpisu z katastru nemovitostí a katastrální mapy, vystavené katastrálním úřadem (originály budou žadateli vráceny) a kopii katastrální mapy se zákresem požadovaného odnětí. Požadované doklady jsou vždy uvedené ve vyjádření OŽP ke stavbě. Seznam všech dokladů je také na formuláři žádosti (ale v některých případech nejsou některé z nich potřebné).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

jsou k dispozici na odboru životního prostředí, dveře č.7. a na webových stránkách města.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Správní ani místní poplatky se nepředepisují. Po nabytí právní moci stavebního nebo územního rozhodnutí jsou v případech uvedených v souhlasu k odnětí rozhodnutím OŽP předepsány odvody. Pokyny jak odvody zaplatit jsou uvedeny v rozhodnutí.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon ČNR č. 334/1992 S., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, Vyhláška MŽP č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Odvoláním proti územnímu nebo stavebnímu rozhodnutí, jejichž součástí je souhlas k odnětí ze ZPF.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Fyzické osoby řeší přestupkové řízení. Podnikatelům lze uložit pokutu až do výše pětisetnásobku minimální mzdy.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

OŽP - Ing. Přemysl Brzák, tel.: 417 545 150, e-mail: premysl.brzak@varnsdorf.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

7.9.2012

Popis byl naposledy aktualizován

07.11.2017