Uzavření manželství

Foto - portrét

Eva Kutová

matrika
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 217
Foto - portrét

Hana Veselá

matrika
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 221

Název životní situace

Uzavření manželství

Základní informace k životní situaci

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců), o tom, že spolu vstupují do manželství.
Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

• zletilost (soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody),
• svéprávnost (manželství nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena),
• osobní stav: svobodný/á, rozvedený/rozvedená, ovdovělý/ovdovělá.
Postup: Podáním vyplněného dotazníku k uzavření manželství spolu s matričními doklady a platným dokladem totožnosti (je-li 1 ze snoubenců rozvedený/á nebo vdovec/vdova podá k žádosti pravomocný rozsudek o rozvodu nebo úmrtní list).

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podáním vyplněného dotazníku k uzavření manželství spolu s matričními doklady a platným dokladem totožnosti (je-li 1 ze snoubenců rozvedený/á nebo vdovec/vdova podá k žádosti pravomocný rozsudek o rozvodu manželství nebo úmrtní list).

Ve které instituci životní situaci řešit?

Na matričním úřadě, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá, jde-li o občanský i církevní sňatek.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, T. G. Masaryka 1838, dveře č. 27, referentky: Hana Veselá, Eva Kutová. Tel: 417 545 221 a 417 545 217
Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 15:30
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00 - 14:30

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Dle § 33 zákona o matrikách snoubenec, který je státním občanem České republiky a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen prokázat svou totožnost a k dotazníku k uzavření manželství předloží matričnímu úřadu:
· rodný list,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera
  • nezletilý, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku, připojí rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou právní moci
  • rodný list společného nezletilého dítěte

Dle § 35 zákona o matrikách je-li snoubenec cizincem k dotazníku k uzavření manželství připojí:
· rodný list
· doklad o státním občanství
· doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáváno
· úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince
· pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
· doklad, kterým je možno prokázat totožnost
- cizinec, který není občanem EU či jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru předloží před uzavřením manželství potvrzení vydané Policí ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR. Toto potvrzení nesmí býti ke dni uzavření manželství starší 7 dnů.

- cizozemské doklady musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na jakémkoliv matričním úřadu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

• povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1.000,- Kč,
• uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR, 2.000,- Kč,
• uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR, 3.000,-Kč,
Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo bezhotovostní platbou na Městském úřadu Varnsdorf, odboru správních agend a dopravy, T.G.Masaryka 1838, dveře č. 27.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Nejsou stanoveny.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

· Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
· Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
· Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nejsou stanoveny.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, Eva Kutová

Popis byl naposledy aktualizován

03.08.2016

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

24.01.2017