Uzavření manželství

Foto - portrét

Eva Kutová

matrika
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 217
Foto - portrét

Hana Veselá

matrika
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 221

 

Název životní situace

Uzavření manželství

Základní informace k životní situaci

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců), o tom, že spolu vstupují do manželství.
Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Radou obce je stanoveno místo konání svatebních obřadů: 
Obřadní síň v budově MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf.
Radou obce je stanovena doba konání svatebních obřadu:
Sobota od 10,00 – 14,00 hodin.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Na matričním úřadě, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá, jde-li o občanský i církevní sňatek.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, T. G. Masaryka 1838, dveře č. 27, referentky: Hana Veselá, Eva Kutová. Tel: 417 545 221 a 417 545 217
Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8:00 –11:30 12:30- 17:00
Úterý 8:00 –11:30 12:30 – 15:30
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00–11:30 12:30-14:30

Termín sepsání dotazníku k uzavření manželství se sjednává osobně nebo telefonicky, tudíž je nutno se objednat. 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na jakémkoliv matričním úřadu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

  • povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 3.000 Kč,
  • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR, 3.000 Kč,
  • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR, 5.000 Kč,
  • vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku, 500 Kč
  • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem, 500 Kč

Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo bezhotovostní platbou na Městském úřadu Varnsdorf, odboru správních činností a obecním živnostenském úřadě, T.G.Masaryka 1838, dveře č. 27.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Nejsou stanoveny.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

· Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
· Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
· Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, Eva Kutová a Hana Veselá

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30.01.2024

Popis byl naposledy aktualizován

30.01.2024