Uzavření manželství

Foto - portrét

Eva Kutová

matrika
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 217
Foto - portrét

Hana Veselá

matrika
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 221

 

Název životní situace

Uzavření manželství

Základní informace k životní situaci

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců), o tom, že spolu vstupují do manželství.
Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Radou obce je stanoveno místo konání svatebních obřadů: 
Obřadní síň v budově MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf.
Radou obce je stanovena doba konání svatebních obřadu:
Sobota od 10,00 – 14,00 hodin.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

• zletilost (soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody),
• svéprávnost (manželství nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena),
• osobní stav: svobodný/á, rozvedený/rozvedená, ovdovělý/ovdovělá.
Postup: Podáním vyplněného dotazníku k uzavření manželství spolu s matričními doklady a platným dokladem totožnosti (je-li 1 ze snoubenců rozvedený/á nebo vdovec/vdova podá k žádosti pravomocný rozsudek o rozvodu nebo úmrtní list).

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podáním vyplněného dotazníku k uzavření manželství spolu s matričními doklady a platným dokladem totožnosti (je-li 1 ze snoubenců rozvedený/á nebo vdovec/vdova podá k žádosti pravomocný rozsudek o rozvodu manželství nebo úmrtní list).

Ve které instituci životní situaci řešit?

Na matričním úřadě, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá, jde-li o občanský i církevní sňatek.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, T. G. Masaryka 1838, dveře č. 27, referentky: Hana Veselá, Eva Kutová. Tel: 417 545 221 a 417 545 217
Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 15:30
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00 - 14:30

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Dle § 33 zákona o matrikách snoubenec, který je státním občanem České republiky a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen prokázat svou totožnost a k dotazníku k uzavření manželství předloží matričnímu úřadu:
· rodný list,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera
  • nezletilý, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku, připojí rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou právní moci
  • rodný list společného nezletilého dítěte

Dle § 35 zákona o matrikách je-li snoubenec cizincem k dotazníku k uzavření manželství připojí:
· rodný list
· doklad o státním občanství
· doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáváno
· úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince
· pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
· doklad, kterým je možno prokázat totožnost
- cizinec, který není občanem EU či jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru předloží před uzavřením manželství potvrzení vydané Policí ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR. Toto potvrzení nesmí býti ke dni uzavření manželství starší 7 dnů.

- cizozemské doklady musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na jakémkoliv matričním úřadu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

• povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1.000,- Kč,
• uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR, 2.000,- Kč,
• uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR, 3.000,-Kč,

Dále jsou stanoveny provozní náklady v případě, že snoubenci budou uzavírat manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost.
Varnsdorf 1.000 Kč, Dolní Podluží, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, Chřibská 2.000 Kč.
Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo bezhotovostní platbou na Městském úřadu Varnsdorf, odboru správních činností a obecním živnostenském úřadě, T.G.Masaryka 1838, dveře č. 27.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Nejsou stanoveny.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

· Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
· Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
· Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nesplněním povinností uvedených v zákoně o matrikách, jménu a příjmení, se občan dopouští přestupku.
Přestupky jsou upraveny v ustanovení § 79a zákona o matrikách, jménu a příjmení.
Podle tohoto ustanovení se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že:
a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku,
b) nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
c) v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice, nebo
d) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem.
Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, Eva Kutová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

24.01.2017

Popis byl naposledy aktualizován

31.05.2019