Ověřování

 

Název životní situace

Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou

Základní informace k životní situaci

Vidimace: ověření opisu nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou
Legalizace: ověření, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Vidimace: opis/kopie se musí doslova shodovat s předloženu listinou (originálem)
Legalizace: žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepíše nebo podpis uzná za vlastní
Postup: na vlastní žádost

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Musíte navštívit příslušný úřad a předložit ověřující osobě vidimovanou listinu nebo listinu, na níž má být legalizován podpis.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Vidimaci a/nebo legalizaci provádí kterýkoliv krajský úřad (Magistrát hl. m. Prahy) anebo kterýkoliv matriční úřad nebo obecní úřad, který není matričním úřadem, ale je stanoven k provádění vidimace a legalizace vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o ověřování, Česká pošta

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, T. G. Masaryka 1838, evidence obyvatel, dveře č. 30 a 31, nebo matrika, dveře č. 27, nebo obecní živnostenský úřad, dveře č. 7.

Úřední hodiny:

Pondělí, středa 8:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 15:30
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00 - 14:30

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Vidimace: originál listinu spolu s fotokopií
Legalizace: občanský průkaz/cestovní doklad
Průkaz o povolení k pobytu/cestovní doklad/průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie
Průkaz žadatele o udělení azylu
Průkaz o povolení k pobytu azylanta
Průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany
Průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.
Správní poplatky se hradí v hotovosti při podání žádosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Na počkání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nejsou stanoveny.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, Ing. Renát Calvitti

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.01.2021

Popis byl naposledy aktualizován

23.08.2022