Změna jména a příjmení

Foto - portrét

Eva Kutová

matrika
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 217
Foto - portrét

Hana Veselá

matrika
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 221

Název životní situace

Změna jména a příjmení

Základní informace k životní situaci

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

· Občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky
· Fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Podmínky: změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
Postup: podání písemné žádosti o povolení změny jména nebo příjmení na matričním úřadě, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu nebo poslednímu trvalému pobytu žadatele v ČR, u nezletilého dítěte podáním u matričního úřadu v místě trvalého pobytu nezletilého dítěte

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Předložením písemné žádosti o povolení změny jména nebo příjmení u příslušného matričního úřadu (příslušný matriční úřad je ten, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu nebo poslednímu trvalému pobytu žadatele v ČR, u nezletilého dítěte je příslušný matriční úřad dle místa trvalého pobytu nezletilého dítěte)

Ve které instituci životní situaci řešit?

U příslušného matričního úřadu dle trvalého pobytu žadatele.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, T. G. Masaryka 1838, dveře č. 27, referentky: Hana Veselá, Eva Kutová. Tel.: 417 545 221 a 417 545 217
Úřední hodiny
Pondělí, středa 8:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 15:30
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00 - 14:30

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Písemná žádost musí obsahovat:
· Jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele,
· rodné číslo,
· místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
· jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
· jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména, nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
· údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
· odůvodnění.
K žádosti musí být přiložen:
· rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství 8a),
· jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
· jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera
· jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
· doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky,
· doklad o státním občanství
· souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení.
K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, není-li souhlas činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména, nebo příjmení nezletilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Předepsané formuláře nejsou stanoveny

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Poplatek se platí v hotovosti, složenkou nebo bezhotovostní platbou před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení.
Žadatel zaplatí poplatek 100,- Kč:
  • při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného
  • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (platí pouze u příjmení po rozvodu manželství po zmeškání lhůty 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu)
  • při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí

Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí žadatel 1 000,- Kč.

Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že opět přijímá své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popř. do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nesplněním povinností uvedených v zákoně o matrikách, jménu a příjmení, se občan dopouští přestupku.
Přestupky jsou upraveny v ustanovení § 79a zákona o matrikách, jménu a příjmení.
Podle tohoto ustanovení se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že:
a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku,
b) nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
c) v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice, nebo
d) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem.
Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, Eva Kutová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

05.01.2015

Popis byl naposledy aktualizován

31.05.2019