Změna jména a příjmení

Foto - portrét

Eva Kutová

matrika
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 217
Foto - portrét

Hana Veselá

matrika
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 221

Název životní situace

Změna jména a příjmení

Základní informace k životní situaci

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Předložením písemné žádosti o povolení změny jména nebo příjmení u příslušného matričního úřadu (příslušný matriční úřad je ten, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu nebo poslednímu trvalému pobytu žadatele v ČR, u nezletilého dítěte je příslušný matriční úřad dle místa trvalého pobytu nezletilého dítěte)

Ve které instituci životní situaci řešit?

U příslušného matričního úřadu dle trvalého pobytu žadatele.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, T. G. Masaryka 1838, dveře č. 27, referentky: Hana Veselá, Eva Kutová. Tel.: 417 545 221 a 417 545 217
Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8:00 –11:30 12:30- 17:00
Úterý 8:00 –11:30 12:30 – 15:30
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00–11:30 12:30-14:30

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Písemná žádost musí obsahovat:
· Jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele,
· rodné číslo,
· místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
· jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
· jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména, nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
· údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
· odůvodnění.
K žádosti musí být přiložen:
· rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství),
· jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
· jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera
· jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
· doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky,
· doklad o státním občanství
· souhlas fyzické osoby starší 12 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení.
K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, není-li souhlas činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména, nebo příjmení nezletilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Předepsané formuláře nejsou stanoveny

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Poplatek se platí v hotovosti, složenkou nebo bezhotovostní platbou před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení.
  • při povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného, 200 Kč
  • při povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na příjmení dřívější, 300 Kč

Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí žadatel 3 000 Kč.

Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že opět přijímá své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popř. do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, Eva Kutová a Hana Veselá

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30.01.2024

Popis byl naposledy aktualizován

30.01.2024