ODKANALIZOVÁNÍ OBJEKTU MĚÚ Č.P. 1838, UL. T.G. MASARYKA VE VARNSDORFU

ODKANALIZOVÁNÍ OBJEKTU MĚÚ Č.P. 1838, UL. T.G. MASARYKA VE VARNSDORFU

27. 3. 2015 - Eva Kunčarová
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

 


ODKANALIZOVÁNÍ OBJEKTU MĚÚ Č.P. 1838, UL. T.G. MASARYKA VE VARNSDORFU

 

Předmět zakázky:
Předmětem plnění je nové řešení odvádění dešťových a splaškových vod z objektu Městského úřadu Varnsdorf č.p. 1838. Pro odkanalizování objektu č.p. 1838 je v současné době částečně využíván původní německý kanalizační systém, u kterého není znám stavebně technický stav, v některých případech není znám směr odvádění vod. Součástí stavby bude odstranění všech původních objektů odkanalizování (septik, jímky, kanalizační šachty, trubní vedení), včetně objektů ve dvoře, které se již nevyužívají. Stavbou nebude zasaženo do drenážního systému okolo budovy A, pouze bude vybudováno odvětrání systému a přepojení odtoku. 

Kontaktní osoba:
Tomáš Klimeš, email: tomas.klimes@varnsdorf.cz
tel.: 775 899 426 (technický dozor investora)
Ing. Klára Hájková, email: klara.hajkova@varnsdorf.cz
tel.: 724 270 950

Termín pro podání nabídek:
15. 04. 2015 v 09.00 hodin

Přílohy:
Výzva k podání nabídky

Technická zpráva

Technická zpráva dodatek č. 1

Výkaz výměr

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky