Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2023

Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2023

13. 1. 2023 - Tomáš Secký, DiS.
Pro majitele čtyřnohých miláčků zůstává výše poplatku ze psů stejná jako v minulém roce.

Poplatek je splatný do 31. března 2023. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení do 15 dnů od vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození, existoval-li důvod osvobození v okamžiku vzniku poplatkové povinnosti.

Sazba poplatku činí za kalendářní rok za každého psa:

  • ze psa, chovaného v domě s nejvýše 3 byty – 200 Kč
  • ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 200 Kč
  • z jiného psa než uvedeného pod písm. a) nebo b) – 800 Kč

Více informací o poplatku naleznete v Obecně závazné vyhlášce č. 4/2019 o místním poplatku ze psů, která je dostupná na webových stránkách města Varnsdorf v sekci Město – Dokumenty – Právní předpisy města.

Poplatek lze uhradit na pokladně Městského úřadu Varnsdorf v hotovosti nebo platební kartou (aktuální otevírací doba městského úřadu zde), složenkou č. ú. 19-921 388 329/0800 pod přiděleným variabilním symbolem, bankovním převodem na č. ú. 19-921 388 329/0800 pod přiděleným variabilním symbolem.

Pokud neznáte svůj variabilní symbol nebo máte jiný dotaz ohledně poplatku, obraťte se prostřednictvím e-mailu pavlina.strelecka@varnsdorf.cz  či telefonicky 417 545 114 na Pavlínu Streleckou.